ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 7201 ถึงข้อมูลที่ 7260 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 121

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  491012206  อรพร นันทสอน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012205  อรทัย คงชุม  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012205  อรทัย คงชุม  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012204  อภิชาติ เตียวสกุล  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012204  อภิชาติ เตียวสกุล  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012203  อนุวัฒน์ แสงแก้ว  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012203  อนุวัฒน์ แสงแก้ว  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012202  อนุวัฒน์ ปะทะโม  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012202  อนุวัฒน์ ปะทะโม  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012200  อนันต์ ทองเนื้องาม  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012200  อนันต์ ทองเนื้องาม  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012199  อนันญา สุวรรณโณ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012199  อนันญา สุวรรณโณ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012198  อดูญ ทองเพชร  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012198  อดูญ ทองเพชร  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012197  หมูด หนิ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012197  หมูด หนิ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012196  เสนอ ไพจิตรจินดา  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012196  เสนอ ไพจิตรจินดา  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012195  เสกสัน ซาหีมซา  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012195  เสกสัน ซาหีมซา  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012194  สุไวเลียน บิลสัน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012194  สุไวเลียน บิลสัน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012193  สุวิทย์ บริสุทธิ์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012193  สุวิทย์ บริสุทธิ์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012192  สุลีภรณ์ พรหมมณี  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012192  สุลีภรณ์ พรหมมณี  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012191  สุริยา ยีรัน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012191  สุริยา ยีรัน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012190  สุริญา โส๊ะเหล๊าะ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012190  สุริญา โส๊ะเหล๊าะ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012189  สุรพล สายทอง  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012189  สุรพล สายทอง  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012188  สุปราณี หวังนุรักษ์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012188  สุปราณี หวังนุรักษ์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012187  สุธรรม ไชยแก้ว  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012187  สุธรรม ไชยแก้ว  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012184  สุชาติ อักษรวงศ์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012184  สุชาติ อักษรวงศ์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012182  สุชาติ แซ่แต้  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012182  สุชาติ แซ่แต้  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012181  สุชาติ ขาวสังข์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012181  สุชาติ ขาวสังข์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012180  สิรินาถ บัวขวัญ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012180  สิรินาถ บัวขวัญ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012179  สิทธิชัย สุระสังวาลย์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012179  สิทธิชัย สุระสังวาลย์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012177  สาส์น สารดิษฐ์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012177  สาส์น สารดิษฐ์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012176  สายัณห์ หมิดหนิ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012176  สายัณห์ หมิดหนิ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012175  สายหยุด สังขสัญญา  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012175  สายหยุด สังขสัญญา  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012174  สายฝน ปิยะเขตร  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012174  สายฝน ปิยะเขตร  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012173  สาธิต ชูแก้ว  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012173  สาธิต ชูแก้ว  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012172  สาคร เสาวคนธ์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012172  สาคร เสาวคนธ์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012171  สันติ เหมสะดะ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956