ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 7261 ถึงข้อมูลที่ 7320 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 122

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  491012171  สันติ เหมสะดะ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012170  สมาน สุวรรณสิน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012170  สมาน สุวรรณสิน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012169  สมหวัง ติเอียดย่อ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012169  สมหวัง ติเอียดย่อ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012168  สมมิตร เซ่งเข็ม  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012168  สมมิตร เซ่งเข็ม  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012167  สมมาศ คงเอียด  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012167  สมมาศ คงเอียด  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012166  สมบูรณ์ ซ่วนยะโก  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012166  สมบูรณ์ ซ่วนยะโก  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012164  สมชาย สังข์แก้ว  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012164  สมชาย สังข์แก้ว  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012163  สมชาย ลาภวงศ์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012163  สมชาย ลาภวงศ์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012162  สมชาย ทองศรีเทพ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012162  สมชาย ทองศรีเทพ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012161  สมใจ ไชยศรี  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012161  สมใจ ไชยศรี  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012160  สมจิต แสงลอย  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012160  สมจิต แสงลอย  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012159  สมจิต สุวรรณลอยล่อง  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012159  สมจิต สุวรรณลอยล่อง  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012158  สม จินดากระบวน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012158  สม จินดากระบวน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012157  สนิท สินธ์สาย  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012157  สนิท สินธ์สาย  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012156  สนอง เกตวงศ์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012156  สนอง เกตวงศ์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012155  สงกรานต์ สุวรรณมณี  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012155  สงกรานต์ สุวรรณมณี  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012154  วิสิทธิ์ กรอบเพ็ชร  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012154  วิสิทธิ์ กรอบเพ็ชร  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012153  วิสิฏฐ พรหมจรรย์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012153  วิสิฏฐ พรหมจรรย์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012152  วิวัฒน์ เชื้อเมืองพาน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012152  วิวัฒน์ เชื้อเมืองพาน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012151  วิไลรัตน์ แก้วทอง  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012151  วิไลรัตน์ แก้วทอง  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012150  วิโรจน์ นิลสุพรรณ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012150  วิโรจน์ นิลสุพรรณ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012149  วิโรจน์ จันทรัตน์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012149  วิโรจน์ จันทรัตน์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012148  วิภา ต่างสี  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012148  วิภา ต่างสี  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012147  วิชาญ รัตนเสถียร  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012147  วิชาญ รัตนเสถียร  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012146  วิจิตต์ เสาวคนธ์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012146  วิจิตต์ เสาวคนธ์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012145  วาสนา วงค์นิรัตน์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012145  วาสนา วงค์นิรัตน์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012144  วาสนา ศิริสมบัติ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012144  วาสนา ศิริสมบัติ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012142  วลีพร มุ่งจงรักษ์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012142  วลีพร มุ่งจงรักษ์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012140  วรรณา อุยยะพัฒน์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012140  วรรณา อุยยะพัฒน์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012138  วทิน นวนท่วม  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012138  วทิน นวนท่วม  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012137  เริงเดช ปิยะเขตร  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956