ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 7321 ถึงข้อมูลที่ 7380 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 123

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  491012137  เริงเดช ปิยะเขตร  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012136  เรณู รัตติยาวงค์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012136  เรณู รัตติยาวงค์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012135  รุจิรา หนูรุ่น  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012135  รุจิรา หนูรุ่น  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012134  รุ่งเจริญ บุญกิจรุ่งไพศาล  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012134  รุ่งเจริญ บุญกิจรุ่งไพศาล  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012133  รอฮีม กาสา  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012133  รอฮีม กาสา  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012131  ร่อเหตุ รักหมัด  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012131  ร่อเหตุ รักหมัด  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012130  รอสนัน เส็มเล็ม  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012130  รอสนัน เส็มเล็ม  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012129  รอมือลี เจ๊ะอาแว  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012129  รอมือลี เจ๊ะอาแว  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012128  รอมิด๊ะ โต๊ะหวัง  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012128  รอมิด๊ะ โต๊ะหวัง  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012127  รน ภูมิรัตน์พงศ์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012127  รน ภูมิรัตน์พงศ์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012126  รณชัย บิลไบ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012126  รณชัย บิลไบ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012125  เยี่ยม นิลเพ็ชร์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012125  เยี่ยม นิลเพ็ชร์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012123  ยุทธนากร เจริญสุข  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012123  ยุทธนากร เจริญสุข  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012122  ยม ศรีเพชร  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012122  ยม ศรีเพชร  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012121  ยงยุทธ อินทโน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012121  ยงยุทธ อินทโน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012120  มูฮำมัด กาเดร์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012120  มูฮำมัด กาเดร์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012119  มูหำหมัด โต๊ะอิ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012119  มูหำหมัด โต๊ะอิ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012118  มูสกามา สีเย๊าะ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012118  มูสกามา สีเย๊าะ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012117  มูเร๊าะ จิเบ็ญจะ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012117  มูเร๊าะ จิเบ็ญจะ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012115  มาริษา แก้วเมือง  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012115  มาริษา แก้วเมือง  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012113  มะหะหมาด ตะฮาวัน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012113  มะหะหมาด ตะฮาวัน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012111  มะลิวัลย์ มัชรินทร์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012111  มะลิวัลย์ มัชรินทร์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012109  มยุรีย์ อุดมศิลป์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012109  มยุรีย์ อุดมศิลป์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012108  มนตรี ขุนโหร  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012108  มนตรี ขุนโหร  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012107  มณีรัตน์ แววภักดี  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012107  มณีรัตน์ แววภักดี  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012106  ภิญโญ จิตตพงศ์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012106  ภิญโญ จิตตพงศ์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012105  ภวัต นิตย์โชติ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012105  ภวัต นิตย์โชติ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012104  ฟาริด เบ็ญมุสา  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012104  ฟาริด เบ็ญมุสา  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012103  ไพศาล มุสิกพงศ์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012103  ไพศาล มุสิกพงศ์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012102  ไพรวรรณ ภัทรเศรษฐ์สิริ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012102  ไพรวรรณ ภัทรเศรษฐ์สิริ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012101  พิพัฒน์ หัสหลี  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956