ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 7441 ถึงข้อมูลที่ 7500 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 125

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  491012069  นรินทร์ เม๊าะสนิ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012065  ธีระ ฉัตรมณี  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012065  ธีระ ฉัตรมณี  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012064  แสงชัย พัฒโณ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012064  แสงชัย พัฒโณ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012063  ธวัช กาลสงค์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012063  ธวัช กาลสงค์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012062  ธนาโรจน์ ยีรัน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012062  ธนาโรจน์ ยีรัน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012061  ทิวา สังขบุญญา  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012061  ทิวา สังขบุญญา  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012060  ทิราวุฒิ ใหมฉิม  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012060  ทิราวุฒิ ใหมฉิม  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012059  ทวีศักดิ์ สุขพงษ์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012059  ทวีศักดิ์ สุขพงษ์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012058  ทวีป จันทบุรี  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012058  ทวีป จันทบุรี  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012055  ทรงชัย หนูเพชร  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012055  ทรงชัย หนูเพชร  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012053  ถาวร แก้วประดับ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012053  ถาวร แก้วประดับ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012052  เดชา นิยมเดชา  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012052  เดชา นิยมเดชา  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012051  ดัชนี มงคลบุตร  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012051  ดัชนี มงคลบุตร  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012050  ดวงเดือน ประทุมทอง  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012050  ดวงเดือน ประทุมทอง  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012049  ดลเล๊าะ หวันอะหลี  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012049  ดลเล๊าะ หวันอะหลี  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012048  ณัฐวุฒิ เกิดทิพย์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012048  ณัฐวุฒิ เกิดทิพย์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012047  ณัฐวิทย์ จินเดหวา  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012047  ณัฐวิทย์ จินเดหวา  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012046  ณัฐนรี ดำรงไพรัช  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012046  ณัฐนรี ดำรงไพรัช  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012045  ณัฐกุล ทองพันธ์ชู  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012045  ณัฐกุล ทองพันธ์ชู  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012044  ณรงค์ กาญจนวรรณ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012044  ณรงค์ กาญจนวรรณ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012043  ฐิติมา ไชยแก้ว  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012043  ฐิติมา ไชยแก้ว  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012042  เชิดพงศ์ บุญที่สุด  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012042  เชิดพงศ์ บุญที่สุด  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012041  เชาวลิต ประเสริฐทองสุก  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012041  เชาวลิต ประเสริฐทองสุก  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012040  ชุติมณฑน์ รอดมินทร์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012040  ชุติมณฑน์ รอดมินทร์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012039  ชาญวิทูร สุขสว่าง  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012039  ชาญวิทูร สุขสว่าง  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012038  ชาคริต บาลอุบล  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012038  ชาคริต บาลอุบล  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012037  ชัยยุทธ หมันหลัง  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012037  ชัยยุทธ หมันหลัง  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012036  ชัยยะ ศรีทวีกูล  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012036  ชัยยะ ศรีทวีกูล  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012035  ชยานันต์ พรหมแก้ว  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012035  ชยานันต์ พรหมแก้ว  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012034  ชม ยุพยงค์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
  491012034  ชม ยุพยงค์  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491012031  ฉลอง หอมแก้ว  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ศึกษาทั่วไป (สังกัดมนุษย์ศาสตร์ฯ) 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956