ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 7561 ถึงข้อมูลที่ 7620 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 127

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  491011456  พรทิพย์ ทองขันธ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2549
  491011450  สุภาวดี อริยกุลเดชเดโช  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2549
  491011449  สุทธิพงค์ บุญพันธ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2549
  491011448  ศริวัลลภ ณ พัทลุง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2549
  491011446  พงศ์เทพ พรหมศรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2549
  491011445  นงลักษณ์ สุเทพ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2549
  491011444  ธวัช ส่งเจริญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2549
  491011442  จตุวรรณ เจริญมาก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2549
  491011440  อุบลวรรณ หรูศิริวงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2549
  491011439  สุรัตน์ชดาภรณ์ ณะสวาท  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2549
  491011437  สรายุทธ์ จันจำปา  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2549
  491011436  รอฮายา เจ๊ะฮะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2549
  491011435  พิมผกา บุญมาก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2549
  491011434  ปิ่นอนงค์ ทองมณี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2549
  491011432  แอนนา มู่สา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491011430  อรรถพล อรรถานุรักษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491011429  อนุกูล หนาเหตุ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491011428  อดุลย์ สมันเหมือน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491011425  สุพัตรา แซ่เฮง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491011423  สิทธิศักดิ์ แก้วจันทร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491011422  สารายา เปาะโซะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491011421  สตา เส็นดำ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491011420  วีรวัฒน์ สุขมี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491011419  วิศิษย์ศักดิ์ รัตนบูรณ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491011418  วรัญญู สังข์ด้วง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491011415  มนัสวี ภู่เผ่าพันธ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491011412  เพ็ญนภา ศิริพานิช  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491011410  พาลิกา จรุงวาสน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491011409  พัชรา สิทธิประการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491011408  พรทิพย์ ทองกลิ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491011407  ปิยนุช จันทสโร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491011406  ประกายดาว สุวรรณจินดา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491011404  นัจมี ยีวา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491011403  นอร์ดศิลา หลงกูนัน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491011402  ธวัชชัย เจษฎารมย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491011401  ณัฐวุฒิ โสะเบ็ญอาหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491011400  ชูลี กายรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491011399  เจษฎา มานะวัฒนากิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491011395  สมคิด มัชมูมาศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491011394  วิทยา หวัดแท่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491011393  รุ่งนภา สินวัฒนมณีพร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491011390  นราทิพ พิทยาเจริญวงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491011389  ทวิช จารนัย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491011388  จุฑามาศ แซ่ตั้ง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491011383  ธัญรดา หัสหรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491011382  สุภัชชา เอียดมุสิก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การปกครองท้องถิ่น 2549
  491011381  เอกพล ไพโรจน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011380  อารีญา อิตัน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011379  อาภรณ์ กนกสุมน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011377  อัมพวา พรหมจรรย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011373  อรุณพร แซ่เตีย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011372  อภิญญา เจริญดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011371  องค์ปรางค์ แสงสุรินทร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011370  อควรรัตน์ วิสุทธีวงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011369  หาสัน เจ๊ะอาแว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011368  เสาวลักษ์ บุญธรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011367  เสาวคนธ์ ชุ่มเชื้อ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011366  สุวิมล หม่อมนวล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011365  สุวิมล เพ็ชรนวล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011363  สุภาวรรณ โพธิวงษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956