ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 7621 ถึงข้อมูลที่ 7680 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 128

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  491011362  สุภาวดี เนติ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011361  สุใบดา หมัดบิลเฮด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011360  สุชาดา ฮำเยาะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011359  สุชาดา สุรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011357  สว่างพงศ์ ยุเหล็ก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011356  สมพิศ เย็นรักษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011355  สจิกา ศรีสุขใส  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011354  โศภิตา เยงมะอู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011352  แวรูซีดะห์ แวนุเซ็ง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011350  วิจิตรา ไชยตรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011349  วันวิสาข์ มะโนเรศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011347  ลลนา มณียม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011345  ฤดีมาศ นักเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011344  เรวดี เหมหมัด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011343  มารียา ฝันฝา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011342  มารียา บิลอะหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011341  มัลลิกา สุดกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011339  ภัทราภรณ์ สังข์เสน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011338  ภัชรียา สายทองคำ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011337  พีระณัฐ รุ่งอนุสรณ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011336  ผการัตน์ วิทยาสิงห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011334  ปิยวรรณ ชมบุญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011333  ปวีณา จันทร์คง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011330  บุษบา อ้างหยิ่ม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011329  โนรฮีดา นามะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011327  นุชรีย์ พลด้วง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011326  ธีรนุช ฤทธิเดช  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011325  นิตยา อ้นทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011323  นิฐิภรณ์ พฤกษพงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011322  นงลักษณ์ พงษ์รักไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011321  ธิคณา แซ่ตั้ง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011320  ธัญวรัตน์ แจ่มศรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011319  ทิพวรรณ บัวศรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011318  ทิพย์เกสร ด้วงแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011317  ตวงรัก จักรเจริญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011315  ณัฐพงศ์ ตันติพันธุ์ไชย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011314  โซเฟีย พายิบ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011313  ซูรีซา เจ๊ะเล๊าะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011312  โชติรส แก้วคง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011309  ชนิตา วัฒน์หนู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011308  ชนิดา วงษ์เอียด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011305  จุฑามาศ อนุเชษฐ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011304  ญาณิศา สังข์ชุม  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011303  จิราภรณ์ จิตณรงค์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011302  ปัณภพ ผลวิริยะกุล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011301  จิตรกัญญา ขวัญทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011300  จิตติ์ญาณี แสงอรุณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011299  จารุวรรณ ปล้องอ่อน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011298  จันจิรา จันทร์ศิริ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011297  เครือวรุณ คชสิทธิ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011296  กุลยา กุลสัน  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011295  กาญจนา ประทุมมณี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491011294  กัณฏิมา เบ็นหมาน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011293  กรกมล บุญสม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011292  กชพรรณ อยู่ยรรยง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2549
  491011290  หวันอัสมา อิสราภิสิทธิ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2549
  491011287  มาซีเตาะ เปาะซอแนะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2549
  491011286  ฟาอีซ๊ะ ดะสะอิ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2549
  491011285  นูรอาดีลา หะยีอับดุลเล๊าะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2549
  491011284  นูรไลลา เจะมะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956