ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 7681 ถึงข้อมูลที่ 7740 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 129

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  491011283  ตัสนีม ดาแม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2549
  491011282  ซูรีฮา หะยีหามะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2549
  491011279  อังคณา เล่งเจ๊ะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491011278  อภิชญา หมะอุ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491011277  อนงค์ สันติวงค์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491011276  หัถญา ศิลปสงวน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491011275  สุไรยา บิลังโหลด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491011274  สุรางค์รัตน์ ทองอินทร์แก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491011272  สาริณี บิลร่าหีม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491011270  ศจีมาศ คงธนาไพบูลย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491011269  แวราซีด๊ะ แวอูมา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491011268  วาทินี อยู่ทองอ่อน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491011267  ฤทัยรัตน์ เลหนูกลิ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491011265  มารียณี ยาลอ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491011264  มารีนี ยะโก๊ะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491011263  มารีณีย์ สาแม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491011262  มลทิรา รัตนชัย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491011261  ฟาตีเม๊าะ อูมูดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491011260  พาดีละ นิเลาะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491011258  ปิยนุช ห่อทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491011257  บีบีไซบ๊ะ เปาะดอเลาะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491011255  นูรียะ เจ๊ะเล๊าะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491011253  นิศานาถ จะรา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491011252  นิยดา สุวรรณโณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491011251  นิธุมล นิลพัน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491011249  ทิพย์อุษา เพชรสกุล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491011248  ทัศณีย์ แซมะแซ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491011247  ซารีนา สาลัม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491011245  จันทร์จิรา มะโนเรศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491011243  อรุณโรจน์ ศุภกิจบุญชู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2549
  491011241  วรรษมณ และตี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2549
  491011239  พรรัตน์ เรืองเพ็ชร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2549
  491011238  พรพิมล ปรีดาสุข  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2549
  491011237  นุชจรีย์ ยิ่งขจร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2549
  491011236  นฤมล บุญโยดม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2549
  491011233  ชลิตา หมัดอาหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2549
  491011231  กนิษฐา โอรพันธ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาญี่ปุ่น 2549
  491011228  หทัยพรรณ์ จันทร์เกื้อ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2549
  491011226  สุจินดา ปัญญาคุ้มวงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2549
  491011225  สุจิตรา พุ่มแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2549
  491011223  รุ้งนภา หงส์ลอยลม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2549
  491011222  รวงรุ้ง รวยรื่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2549
  491011221  นลินยา เพชรศรีเปีย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2549
  491011220  มาดาน่า ยาเล๊าะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2549
  491011218  ภูมิรัตน์ หวังผดุงเกียรติ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2549
  491011217  พิมพ์ใจ ศรีสวัสดิ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2549
  491011216  เบญจพร บุญตามช่วย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2549
  491011215  นิภา แซ่เลี่ยง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2549
  491011214  ธารญา ลิ้มธนัตกุล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2549
  491011210  ณัฐพร จำนงค์ทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2549
  491011207  จุรีย์พร บาลิตร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2549
  491011206  จิรนันท์ จารุกิตติ์สกุล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491011204  กุลลัดดา กูละวงค์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2549
  491011203  กันตนา สว่างจิตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2549
  491011202  กรรณิการ์ สองนาม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาจีน 2549
  491011201  เอกพล ปรีชา  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2549
  491011198  สุธิษา ทองเถื่อน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2549
  491011196  สุการดา อินทรยง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2549
  491011195  สิรินาถ แซ่เลี่ยง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2549
  491011193  ศิรินทรา เจ๊ะแหละหมัน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956