ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 7741 ถึงข้อมูลที่ 7800 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 130

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  491011192  วิษณีย์ แก้วมณี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2549
  491011188  พิรวิชย์ สุวรรณแข  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2549
  491011186  พงศ์ดนัย เพ็ชรคงทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2549
  491011185  ปนัดดา พะสริ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2549
  491011183  ณัฐกานต์ แน่พิมาย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2549
  491011180  ชยุตม์ กลั่นสุวรรณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2549
  491011178  จิราพร หนูสง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2549
  491011177  จิรพล ลิวา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2549
  491011176  ขวัญชนก กุลภักดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2549
  491011175  อนุเศรษฐ์ พิพิธธนชัย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2549
  491011174  สุภาภรณ์ ผลิผล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2549
  491011172  สุจิวรรณ โกศล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2549
  491011171  สุจิตรา เรืองยิ่ง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2549
  491011169  วรรณวิสา ชูแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2549
  491011168  วรรณทิพย์ นกน้อย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2549
  491011166  รอบีอะ บินล่าเต๊ะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2549
  491011165  รอกีเย๊าะ เจ๊ะโซะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2549
  491011164  รสสุคนธ์ สมจริง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491011163  พิมพร รัตนสุภา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2549
  491011162  บุษไร เหะเหร็ม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2549
  491011161  นภสร รักนุ้ย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491011160  บรรณวิทย์ เสือสุวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2549
  491011156  ชารีน่า นางา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2549
  491011155  จุติมา นุ้ยคง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2549
  491011153  กันต์กวี รสิตานนท์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2549
  491011152  กัญจนา คชศิริ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2549
  491011151  กฤษฏิ์ ธนกิติธรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2549
  491011150  เอรวรรณ ยาชะรัด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2549
  491011149  อารยา สุรามฤทธิ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2549
  491011148  อาทิมาพร ทองอ่อน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2549
  491011147  อรยา วงศ์สุวรรณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2549
  491011146  อรพรรณ ผ่อนย่อง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2549
  491011145  อรนิช บุญมาก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2549
  491011144  ศุภัทรา พูลศรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2549
  491011143  อภิศักดิ์ จารุลักขณา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2549
  491011142  หฤษฎี ราชเมืองฝาง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2549
  491011141  หรรษโรจน์ รัสมี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2549
  491011140  หนึ่งฤทัย ปราบปรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2549
  491011139  หนึ่งฤทัย ตุกชูแสง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2549
  491011137  เสาวนีย์ มาเอียด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2549
  491011136  สุรัสวดี เนียมชุม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2549
  491011135  สุปราณี รักหมอ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2549
  491011134  สุนีย์รัตน์ ศิริรักษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2549
  491011133  สาลีฮ๊ะ เซ็งโซะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2549
  491011131  ศลิษา ทองผสมแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2549
  491011129  วิลาวัลย์ พรมทองบุญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2549
  491011128  วิชัย หะหวา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2549
  491011127  วาสนา ศรนิยม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2549
  491011126  วัชระ บัวแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2549
  491011125  วราวุธ มูละ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2549
  491011124  วราภรณ์ แก้ววิจิตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2549
  491011120  รพีภรณ์ เหมทานนท์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2549
  491011118  เพ็ญศิริ เพ็งศรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2549
  491011116  ปิยนุช คุเรค้า  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2549
  491011115  ปัญจมา ไชยรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491011114  ปวีณา ชูจันทร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2549
  491011112  นนลณีย์ โกศลธรรมกิตติ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491011111  นาถยา ชูแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2549
  491011109  ทิวทัศน์ ห้วยหงส์ทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2549
  491011108  ดวงวจี เหตุทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2549
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956