ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 781 ถึงข้อมูลที่ 840 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 14

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  521073004  จินดา จันทร์ทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2552
  521073003  จิตติมา เหาะใบ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการการค้าปลีก 2552
  518997034  กิจฏิภัค หมั่นถนอม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  518997034  กิจฏิภัค หมั่นถนอม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  518997032  อาซัน การี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  518997032  อาซัน การี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  518997028  สุนิสา แซ่ตัน  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  518997028  สุนิสา แซ่ตัน  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  518997027  สุจิตรา หมื่นพวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  518997027  สุจิตรา หมื่นพวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  518997026  วิธูร กิจสวัสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  518997026  วิธูร กิจสวัสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  518997025  วาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  518997025  วาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  518997024  วาณี สุนทรสนิท  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  518997024  วาณี สุนทรสนิท  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  518997023  วนิดา ชลสินธุ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  518997023  วนิดา ชลสินธุ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  518997022  รัตนาศรี สายสุวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  518997022  รัตนาศรี สายสุวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  518997020  มิฟฎอล สาเมาะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  518997020  มิฟฎอล สาเมาะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  518997018  พิรีภรณ์ ศรีสกุลกานต์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  518997018  พิรีภรณ์ ศรีสกุลกานต์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  518997017  พิชญา เหล่าวิวัฒน์เกษม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  518997017  พิชญา เหล่าวิวัฒน์เกษม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  518997016  พรรษา คลังจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  518997016  พรรษา คลังจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  518997015  ประเทือง ถึงดี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  518997015  ประเทือง ถึงดี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  518997014  บุปผา แซ่ฮ่อ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  518997014  บุปผา แซ่ฮ่อ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  518997013  นิษฐเนตร เทพเกื้อ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  518997013  นิษฐเนตร เทพเกื้อ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  518997012  ธวัชชัย เล็มมณี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  518997012  ธวัชชัย เล็มมณี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  518997011  ธนิต กล้าณรงค์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  518997011  ธนิต กล้าณรงค์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  518997009  ถนอม คงเพชร  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  518997009  ถนอม คงเพชร  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  518997007  ซูกีพลี ตาเย๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  518997007  ซูกีพลี ตาเย๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  518997005  เจ๊ะเฮง มีนา  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  518997005  เจ๊ะเฮง มีนา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  518997003  โฆษิต โฆสิโต (สพานทอง)  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  518997003  โฆษิต โฆสิโต (สพานทอง)  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  518997002  ขนิษฐา ปาแว  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  518997002  ขนิษฐา ปาแว  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  518996054  วันดี แสงแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  518996051  ฮัฟเสาะห์ เจะมะ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  518996050  เอกพจน์ นพรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  518996048  อามีรา สามะ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  518996047  อาพันดี จะปะกียา  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  518996046  อัมพวัน ว่องไวพาณิชย์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  518996045  อับดุลเลาะ เจ๊ะอาแซ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  518996044  อังคณา ดาวาส  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  518996043  อะหมัด แวดาโอะ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  518996042  สุวาตี เจะอาแว  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  518996041  สุธนี แดงวิไล  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  518996039  สุกรี มะมิง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956