ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 7861 ถึงข้อมูลที่ 7920 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 132

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  491011032  ฐิติยา อินทะระ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491011031  ซูนัยนา นิโอะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491011030  ชุติมา ปฏิภาณพงศ์กวี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491011029  ชฎาภรณ์ อนันตวงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491011028  คณาภรณ์ จันทรัศมี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491011027  ไกรวงศ์ วงค์ชนะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491011024  กัลยาณี เพชรมณี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491011023  กฤตย์สุรัติ ทิพย์บำรุง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2549
  491011022  ฮาดียะ ดะเซ็ง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2549
  491011021  อาดีละห์ มะแส  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2549
  491011018  อมรรัตน์ จูงศิริ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2549
  491011016  สุนิษา นวลอ่อน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2549
  491011015  สุนันท์ ศรีนิ่ม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2549
  491011014  ศิริพร พลเดช  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2549
  491011013  ยารีนิง สะมะแอ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2549
  491011012  เพ็ญนภา ทิพย์สุราษฎร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2549
  491011011  ดารารัตน์ รัตนโชเต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2549
  491011007  เจ๊ะกามารียะ เปาะซา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2549
  491011006  จุฑามาศ ไกรสิทธิ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2549
  491011005  จุฑามณี คงสกุล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2549
  491011004  จริยา ชูสุวรรณ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2549
  491011003  จตุรงค์ โทบุรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2549
  491011002  ขวัญเรือน หลีเยาว์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2549
  491011001  เกศรา ดำหนูทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2549
  482017040  อ่าฉะ ติ้งโหยบ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  482017038  อนุศิษฐ์ รัตนวิไลย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  482017036  อธิยา สุวรรณจินดา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  482017033  สุพร เสือพล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  482017031  สุทรรค์ ข้งแดง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  482017030  สัณหศิษฏ์ ศุภรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  482017029  สมจิตร อรัญพฤกษ์พงษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  482017027  ศุภชัย แก้วสุข  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  482017026  ศศิวงศ์ วงศ์จันทร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  482017025  ศราวุธ กอบเกื้อ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  482017024  วิมลรัตน์ รุ่งเมือง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  482017022  เรวัตร มุกสง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  482017020  ยิ่งธรรม ขวัญสกุล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  482017019  มงคล ฉ้วนกลิ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  482017018  ภูวนาท บัวแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  482017017  ภคกุล ไทยเสรีกุล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  482017016  ปิยชนน์ มันเละ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  482017015  บรรจบ พรหมปลัด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  482017013  ทิพวรรณ ขวัญหนู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  482017012  ตติญา อุทัยหัสน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  482017011  ซารียะฮ์ สะหมาด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  482017010  ชัยรัฐ เอี่ยมสุขสรรค์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  482017006  จุไร แก้วรักกลิ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  482017004  จิตรา อาวุธ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  482017003  จะเร วรรโณทัย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  482017002  เกษม หนูหนุด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481999017  อาดุลย์ พรมแสง  คณะศึกษาศาสตร์  ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา 2548
  481999016  หิรัญ ประสารการ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา 2548
  481999013  สมคิด นาคขวัญ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา 2548
  481999009  ปรมะ สุวรรณโน  คณะศึกษาศาสตร์  ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา 2548
  481999008  เผอิญ ณ พัทลุง  คณะศึกษาศาสตร์  ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา 2548
  481999007  ปัทมา แคนยุกต์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา 2548
  481999005  ปราโมศ อิสโร  คณะศึกษาศาสตร์  ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา 2548
  481999004  ทวนทนง มากศรี  คณะศึกษาศาสตร์  ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา 2548
  481999003  ณัฐวุฒิ ภารพบ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา 2548
  481998007  อุทิศ สังขรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วัฒนธรรมศึกษา 2548
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956