ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 7921 ถึงข้อมูลที่ 7980 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 133

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  481998006  อาภรณ์ อุกฤษณ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วัฒนธรรมศึกษา 2548
  481998001  กุณฑลีย์ ไวทยะวณิช  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วัฒนธรรมศึกษา 2548
  481997358  มณฑิรา แซ่ลี้  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  พื้นที่ศึกษา 2548
  481997354  รุ่งรัตน์ เจริญวิศาล  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2548
  481997352  อับดุลรอมะ สามะอาลี  บัณฑิตวิทยาลัย  การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481997351  สุรัสสา ทองฉาย  บัณฑิตวิทยาลัย  การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481997350  วิไลวรรณ วิจิตร  บัณฑิตวิทยาลัย  การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481997349  วารุณี ทิพโอสถ  บัณฑิตวิทยาลัย  การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481997347  วนิดา ทะประสิทธิ์จิต  บัณฑิตวิทยาลัย  การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481997345  มัฆวัต วิไลลักษณ์  บัณฑิตวิทยาลัย  การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481997344  มะห์ดี มะดือราแว  บัณฑิตวิทยาลัย  การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481997342  ภัทรมาศ ธิรักษพันธ์  บัณฑิตวิทยาลัย  การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481997341  นนทรีย์ สังขโชติ  บัณฑิตวิทยาลัย  การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481997338  ญาณี ล้วนประเสริฐ  บัณฑิตวิทยาลัย  การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481997337  จรัส รักษาชล  บัณฑิตวิทยาลัย  การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481997333  ฤทัยรัตน์ ทองไฝ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไทยคดีศึกษา 2548
  481997326  กัลยา ชุมทอง  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2548
  481997324  อรุณรัตน์ รัตนภูมิ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997324  อรุณรัตน์ รัตนภูมิ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997323  มะรอสะลี หามะ  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2548
  481997322  บำเพ็ญ งิ้วทอง  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2548
  481997321  คำนึง เด่นดวง  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2548
  481997320  วิโรจน์ รอดดำ  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2548
  481997319  อุดมศักดิ์ สิริสาโร (ถนอมพงศ์)  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2548
  481997318  อัจริยา บัวแก้ว  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2548
  481997317  อรสา อาลี  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2548
  481997316  อรวรรณ สุวรรณเทพ  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2548
  481997315  อรวรรณ กั่วพานิช  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2548
  481997314  อภิษา พูลกิจ  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2548
  481997313  อดุลย์ อุมาจิ  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2548
  481997312  อดุลย์ เง๊าะ  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2548
  481997311  สุมาลี แก้วทอง  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2548
  481997310  สุดราตรี ใจเย็น  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2548
  481997307  สัสุรี โอรามหลง  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2548
  481997306  สมัชญา ปรีชาพานิช  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2548
  481997305  สมหมาย ยกสกูล  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2548
  481997304  สมบัติ บุญขวัญ  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2548
  481997303  สมชาย จันคง  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2548
  481997302  ศิริพันธ์ บุญชูช่วย  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2548
  481997301  วิรงรอง จินดาวงศ์  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2548
  481997300  วรรณิดา นวลจำรัส  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2548
  481997299  วรรณิกา ทองเจือเพชร  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2548
  481997298  วนิดา พุฒทอง  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2548
  481997296  มุหำหมัด แหละหล๊ะ  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2548
  481997295  มนูญ ศรีสมบัติ  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2548
  481997294  ภูมิอดุลย์ ยีหวังกอง  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2548
  481997292  นุจรี สภาพันธ์  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2548
  481997291  นิวัต ทัศนเกษม  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2548
  481997290  นิพนธ์ ภิบาลศักดิ์  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2548
  481997288  นเรนทร์ จันทร์สว่าง  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2548
  481997287  ธนิตา ช่วยเกิด  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2548
  481997286  ธงรัฐ ธรรมเจริญ  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2548
  481997285  โทณะ ทรงธรรมวัตร  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2548
  481997284  ชาลิสา ก่อสกุล  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2548
  481997283  ชมพูนุช อิ่มทั่ว  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2548
  481997282  จิรวัฒน์ เดชะ  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2548
  481997281  จิรวดี ปาทาน  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2548
  481997280  ณัฐพิมล ใจหาญ  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2548
  481997279  จารุนันท์ อภัย  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2548
  481997277  จงกลนี มณีนวล  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2548
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956