ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 7981 ถึงข้อมูลที่ 8040 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 134

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  481997276  คณิต สมปอง  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2548
  481997275  กิตติพงศ์ โชติรัตน์  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2548
  481997274  กมนนัทธ์ เจริญสุข  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2548
  481997273  อุษา ไชยชนะ  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2548
  481997271  อัมพร มงคลสวัสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2548
  481997269  สุรัชฎา ศรีพิทักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2548
  481997268  สุภาภรณ์ ระสิตานนท์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2548
  481997266  สริตา เหมมันต์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2548
  481997265  สมใจ ภู่ภิรมย์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2548
  481997263  ศจีมาศ พูลทรัพย์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2548
  481997262  วราภรณ์ แก้วสีขาว  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2548
  481997261  วรรณา แดงเพ็ง  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2548
  481997260  วจิราภรณ์ สังข์แก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2548
  481997259  รัศมี ณ พัทลุง  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2548
  481997258  ระเบียบ อนันตพงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2548
  481997257  ยินดี เกื้อเพชรแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2548
  481997256  มาหามะรอสลี แมยู  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2548
  481997255  บุปผา คงจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2548
  481997254  ธนวรรณ มณี  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2548
  481997253  นุชนาถ เพ็ชรพวง  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2548
  481997252  นวภัทร ศรีชูทอง  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2548
  481997251  นพดล แก้วเรือง  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2548
  481997250  ธัญณี สันตะการ  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2548
  481997249  ทัศน์เทพ ระสิตานนท์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2548
  481997244  จิราพร หนูลาย  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2548
  481997243  จินตนา จันทร์ทอง  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2548
  481997242  จารินี แก้วมรกฎ  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2548
  481997240  กุศล อ่อนสูง  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2548
  481997239  กามีหล๊ะ กาโหนะ  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2548
  481997238  กฤษณา สวัสดิ์รักษา  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2548
  481997237  โอภาส ไชยรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2548
  481997236  อำนาจ มณี  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2548
  481997235  อำนวย ลาพินี  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2548
  481997233  อัญชลีรัตน์ ธนูศร  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2548
  481997232  สุริยา ทองมาก  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2548
  481997231  สุคล เสมือนใจ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2548
  481997230  ศิริวรรณ ลักษณะวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2548
  481997229  ศักดิ์ หนูรินทร์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2548
  481997228  วิธญาพร เอกหิรัณยราษฎร์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2548
  481997227  วงศ์วรุตม์ อินตะนัย  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2548
  481997226  ลัดดา สารานพคุณ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2548
  481997225  โรยทราย เกียรติเดช  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2548
  481997223  ภูธร สุวรรโณ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2548
  481997219  ปรีดา สารีกามา  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2548
  481997216  ธีรชัย มากชิต  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2548
  481997215  ทีปมัย วิถีรุ่งโรจน์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2548
  481997214  ทวีสินธุ์ ตั้งเซ่ง  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2548
  481997213  ถิรนันท์ ทองจำรูญ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2548
  481997212  ดนัย ทองเต็ม  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2548
  481997211  ชลธิชา สุดเอื้อม  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2548
  481997210  ชรินทร์ พิรุณ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2548
  481997209  จุฬารัตน์ หนูทอง  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2548
  481997208  จุไรรัตน์ วงศ์ช่วย  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2548
  481997205  จารุวรรณ ธรรมถาวร  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2548
  481997204  จักรินทร์ ทะสะระ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2548
  481997203  คอลิด หมาดทิ้ง  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2548
  481997202  กัณฑสิทธิ์ พรหมน้ำดำ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2548
  481997201  กฤษณา ไซร้สุวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2548
  481997200  กฤติกา พาณิชย์พงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2548
  481997199  กรรณิกา ดุลย์เภรี  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2548
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956