ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 8041 ถึงข้อมูลที่ 8100 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 135

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  481997196  วรุณี ชาติประสิทธิ์  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการให้คำปรึกษา 2548
  481997190  นฤมล เปี่ยมปัญญา  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการให้คำปรึกษา 2548
  481997187  จิราพร รัตนพงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการให้คำปรึกษา 2548
  481997181  อุบลรัตน์ ชูศรี  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2548
  481997179  ใสหน๊ะ ตาเฮร์  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2548
  481997178  กันตภณ เสาวลักษณ์  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2548
  481997177  โกลัญญา ไชยศิลป์สังข์  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2548
  481997176  สุวิมล ทองคำหอม  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2548
  481997175  สุนิสา หอยบาง  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2548
  481997174  สุชาดา รักขิโต  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2548
  481997168  ลดาวัลย์ ภู่พลับ  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2548
  481997167  รัตติยา สังคานาคิน  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2548
  481997166  มาเรียนี บูงอ  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2548
  481997165  เพ็ญศิริ สิริกุล  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2548
  481997163  พรรณี ทองดีสุข  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2548
  481997162  พจนา จิระกาล  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2548
  481997161  ผกาทิพย์ ฉิมพงษ์  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2548
  481997159  เบญจวรรณ ดาบทอง  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2548
  481997158  นิภาพร ยอดแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2548
  481997157  นิติธร วรรณกลัด  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2548
  481997156  นิตยา เพ็งลาย  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2548
  481997155  ฆนรส ทวีกายุจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2548
  481997154  โอภาส บุญรอง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997154  โอภาส บุญรอง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997153  อุษณีย์ เหล็มหมัน  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997153  อุษณีย์ เหล็มหมัน  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997152  อาฮามะ อายุ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997152  อาฮามะ อายุ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997151  อารมณ์ จันทคาม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997151  อารมณ์ จันทคาม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997150  อาทิตย์ สุดาบุตร  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997150  อาทิตย์ สุดาบุตร  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997149  อับดลฟัตตาห์ เจะโสะเจะหลี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997149  อับดลฟัตตาห์ เจะโสะเจะหลี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997148  อัครพงศ์ ประทานชวโน  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997148  อัครพงศ์ ประทานชวโน  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997146  สุวณีย์ เพชรชูกูล  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997146  สุวณีย์ เพชรชูกูล  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997145  สุรพล สุภารัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997145  สุรพล สุภารัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997144  สุปราณี กาญจนะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997144  สุปราณี กาญจนะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997143  สุทัศน์ อิสโม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997143  สุทัศน์ อิสโม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997142  สาฮะรอน อาแว  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997142  สาฮะรอน อาแว  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997141  สาวบน เด็นหมัด  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997141  สาวบน เด็นหมัด  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997139  ศุภางค์ อนุภัทร์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997139  ศุภางค์ อนุภัทร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997138  ศิริพงศ์ บัวแดง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997138  ศิริพงศ์ บัวแดง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997137  วิสูตร หนูอุไร  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997137  วิสูตร หนูอุไร  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997136  วิภานันท์ พุทธนุกูล  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997136  วิภานันท์ พุทธนุกูล  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997135  วิณา สามัญ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997135  วิณา สามัญ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997134  เรณู อินแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997134  เรณู อินแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956