ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 8101 ถึงข้อมูลที่ 8160 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 136

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  481997133  รุจนี เอ้งฉ้วน  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997133  รุจนี เอ้งฉ้วน  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997132  รัชนีวรรณ มณีสุวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997132  รัชนีวรรณ มณีสุวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997131  รอมลี เตาะซาตู  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997131  รอมลี เตาะซาตู  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997130  เพ็ญลักษณ์ หลำปูเต๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997130  เพ็ญลักษณ์ หลำปูเต๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997129  เพ็ญนภา รัตนสุริยา  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997129  เพ็ญนภา รัตนสุริยา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997128  พิชิต ศรีมณี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997128  พิชิต ศรีมณี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997127  พรพรรณ อรุณพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997127  พรพรรณ อรุณพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997125  ปัทมารัตน์ หนูทอง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997125  ปัทมารัตน์ หนูทอง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997124  ปราณี ฝ้ายเส็ม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997124  ปราณี ฝ้ายเส็ม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997123  ประเสริฐ จันทร์แก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997123  ประเสริฐ จันทร์แก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997122  ประภากร แสงสุวรรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997122  ประภากร แสงสุวรรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997121  ปทิตตา ธรรมเจริญ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997121  ปทิตตา ธรรมเจริญ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997120  เบญจวรรณ สมาด  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997120  เบญจวรรณ สมาด  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997119  บุญเสริม หัดประสม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997119  บุญเสริม หัดประสม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997118  นิธิวดี พลายด้วง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997118  นิธิวดี พลายด้วง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997117  นรีกานต์ แก้วศรี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997117  นรีกานต์ แก้วศรี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997116  นพดล อาษา  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997116  นพดล อาษา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997115  ธรรมนูญ ไชยชำนาญ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997115  ธรรมนูญ ไชยชำนาญ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997114  ณัฐบัตร ก้องกิตต์ไพศาล  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997114  ณัฐบัตร ก้องกิตต์ไพศาล  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997113  ทิฆัมพร สมพงษ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997113  ทิฆัมพร สมพงษ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997112  ซือลาเมาะ ยามา  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997112  ซือลาเมาะ ยามา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997111  ซิติม่าเหรียม สายสลำ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997111  ซิติม่าเหรียม สายสลำ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997110  ชนินนาถ แก้วดีเลิศ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997110  ชนินนาถ แก้วดีเลิศ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997109  ชฎา แสงพงศ์ชวาล  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997109  ชฎา แสงพงศ์ชวาล  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997108  เฉลิม เทพเฉลิม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997108  เฉลิม เทพเฉลิม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997107  จรัญ ชูศรี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997107  จรัญ ชูศรี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997106  ขวัญใจ อินฤทธิพงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997106  ขวัญใจ อินฤทธิพงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997105  กิ่งกาญจน์ ตันนโยภาส  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997105  กิ่งกาญจน์ ตันนโยภาส  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997104  กมัยธร จันทวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997104  กมัยธร จันทวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997103  อุสมัน สะมะแอ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997103  อุสมัน สะมะแอ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956