ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 8161 ถึงข้อมูลที่ 8220 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 137

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  481997102  อารีย์ ทองเต็ม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997102  อารีย์ ทองเต็ม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997101  อารมย์ พูลภักดี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997101  อารมย์ พูลภักดี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997100  อับดุลอาซิ ดอเล๊าะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997100  อับดุลอาซิ ดอเล๊าะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997099  อับดุลเราะห์มาน เจ๊ะอูมา  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997099  อับดุลเราะห์มาน เจ๊ะอูมา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997098  อับดลเล๊าะ สะอุ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997098  อับดลเล๊าะ สะอุ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997097  อัจจิมา มาศนิยม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997097  อัจจิมา มาศนิยม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997096  อังสนา ทัศนะพยัคฆ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997096  อังสนา ทัศนะพยัคฆ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997095  อรุณ ขรีดาโอ๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997095  อรุณ ขรีดาโอ๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997094  อริศรา อุสมาน  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997094  อริศรา อุสมาน  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997093  อรัญ มะแซ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997093  อรัญ มะแซ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997091  อภิญญา เลี้ยงสกุลเวทย์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997091  อภิญญา เลี้ยงสกุลเวทย์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997089  เสาวนีย์ ทวีเมือง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997089  เสาวนีย์ ทวีเมือง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997088  สุพัตรา แก้วช่วย  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997088  สุพัตรา แก้วช่วย  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997087  สมพงษ์ เงินมาก  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997087  สมพงษ์ เงินมาก  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997086  ศรีสุดา เวียงสิมมา  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997086  ศรีสุดา เวียงสิมมา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997085  วิสัย เกื้อกูล  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997085  วิสัย เกื้อกูล  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997084  วีวัฒน์พร วิรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997084  วีวัฒน์พร วิรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997083  วิชชุดา หมวดสิงห์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997083  วิชชุดา หมวดสิงห์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997082  ลัดดา ทักษิณาวงศ์สกุล  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997082  ลัดดา ทักษิณาวงศ์สกุล  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997081  มิตร หะยีหามะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997081  มิตร หะยีหามะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997080  มัญจนา หมู่เก็ม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997080  มัญจนา หมู่เก็ม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997079  มะรีเป็ง ลีฆะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997079  มะรีเป็ง ลีฆะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997078  มะนุ๊ ดือเระ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997078  มะนุ๊ ดือเระ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997077  มณฑนา หอมจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997077  มณฑนา หอมจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997075  พิไลพร บุญโสภณ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997075  พิไลพร บุญโสภณ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997074  พิมล โชติพานิช  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997074  พิมล โชติพานิช  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997071  นูซี มะเด็ง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997071  นูซี มะเด็ง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997070  นิอาแซ นิมะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997070  นิอาแซ นิมะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997069  นิยม บุญวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997069  นิยม บุญวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997068  นัยนา รอดแถม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997068  นัยนา รอดแถม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956