ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 8221 ถึงข้อมูลที่ 8280 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 138

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  481997067  นราวัฒน์ หลงเก็ม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997067  นราวัฒน์ หลงเก็ม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997066  ธ.ธง พลเพ็ชร  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997066  ธ.ธง พลเพ็ชร  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997065  ทำนุ อาแวกะจิ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997065  ทำนุ อาแวกะจิ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997064  ตะเหล็บ กาเหย็ม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997064  ตะเหล็บ กาเหย็ม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997063  ฐิฏิมาศ คงได้สิทธิ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997063  ฐิฏิมาศ คงได้สิทธิ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997062  ชาลิสา เพ็งหนู  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997062  ชาลิสา เพ็งหนู  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997060  จิรารัตน์ พฤกษะศรี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997060  จิรารัตน์ พฤกษะศรี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997059  จันทรา มากมารศรี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997059  จันทรา มากมารศรี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997058  จันทรา แก้วทอง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997058  จันทรา แก้วทอง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997057  จอมขวัญ ทองลิ้ม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997057  จอมขวัญ ทองลิ้ม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997056  คณิน ทองเอียด  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997056  คณิน ทองเอียด  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997055  เกษม เพ็งมาก  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997055  เกษม เพ็งมาก  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997054  กรรณิการ์ เกษมุล  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997054  กรรณิการ์ เกษมุล  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997053  กมล จันแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997053  กมล จันแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997052  กนิษฐา แสงแวว  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997052  กนิษฐา แสงแวว  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997051  อุทัย กาญจนะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997051  อุทัย กาญจนะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997050  อารีย์ คงศรี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997050  อารีย์ คงศรี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997048  อภิชาติ ขาวสุริจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997048  อภิชาติ ขาวสุริจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997047  สุรสิทธิ์ เธียรสุรารักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997047  สุรสิทธิ์ เธียรสุรารักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997046  สุภาณี หัฐพฤติ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997046  สุภาณี หัฐพฤติ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997045  สุพิศ สงอุ่น  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997045  สุพิศ สงอุ่น  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997044  สุพันธ์ ทองแกมแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997044  สุพันธ์ ทองแกมแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997043  สุบรรณ์ พละพึง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997043  สุบรรณ์ พละพึง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997042  สุนันทา ธรรมโชติ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997042  สุนันทา ธรรมโชติ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997041  สุเทพ สังวาลย์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997041  สุเทพ สังวาลย์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997040  สมใจ มากมณี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997040  สมใจ มากมณี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997039  สเปียน อาแว  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997039  สเปียน อาแว  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997038  สนอง กลไกล  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997038  สนอง กลไกล  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997037  วิไลพร ปาชนะวงค์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997037  วิไลพร ปาชนะวงค์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997036  วิจิตรา ทะสะระ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997036  วิจิตรา ทะสะระ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956