ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 8281 ถึงข้อมูลที่ 8340 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 139

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  481997035  วันเพ็ญ แซ่แต้  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997035  วันเพ็ญ แซ่แต้  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997034  วัฒนา สูจิวัฒนารัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997034  วัฒนา สูจิวัฒนารัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997033  วรรณา อุยสกุล  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997033  วรรณา อุยสกุล  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997032  พรลภัสส์ สุวรรณชาตรี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997032  พรลภัสส์ สุวรรณชาตรี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997031  ยูวิตา มนูญดาหวี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997031  ยูวิตา มนูญดาหวี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997030  ยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997030  ยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997029  ยงยุทธ์ คชศิริ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997029  ยงยุทธ์ คชศิริ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997028  มูฮัมมัด อูมูดี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997028  มูฮัมมัด อูมูดี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997027  มัลลิกา ดำละเอียด  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997027  มัลลิกา ดำละเอียด  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997026  อิสมาแอ มาดเด่น  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997026  อิสมาแอ มาดเด่น  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997025  ภานุวัฒน์ เหล็มขุน  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997025  ภานุวัฒน์ เหล็มขุน  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997023  เพียร ยอดจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997023  เพียร ยอดจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997022  พูนศักดิ์ พงษ์ธัญญะวิริยา  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997022  พูนศักดิ์ พงษ์ธัญญะวิริยา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997021  พิศณุ โกมล  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997021  พิศณุ โกมล  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997020  พิมพ์ใจ วงศ์วรชาติ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997020  พิมพ์ใจ วงศ์วรชาติ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997018  พนัสพงษ์ ผลอ่อน  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997018  พนัสพงษ์ ผลอ่อน  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997017  ปัทมาวดี ขันธ์ชัย  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997017  ปัทมาวดี ขันธ์ชัย  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997016  ปราณี จันทร์ดี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997016  ปราณี จันทร์ดี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997015  เบญจพร การะเกษร  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997015  เบญจพร การะเกษร  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997014  บุญสม นะมาเส  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997014  บุญสม นะมาเส  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997013  นิวัฒน์ เตชะพันธุ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997013  นิวัฒน์ เตชะพันธุ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997012  นิคม จันพุ่ม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997012  นิคม จันพุ่ม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997011  ธีรพล พุฒสกุล  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997011  ธีรพล พุฒสกุล  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997010  สุธีรนุช พยากรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997010  สุธีรนุช พยากรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997009  ธิดารัตน์ อินทรโชติ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997009  ธิดารัตน์ อินทรโชติ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997008  ธนากร แสงอรุณ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997008  ธนากร แสงอรุณ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997007  เต็มศิริ สองเมือง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997007  เต็มศิริ สองเมือง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997006  ณัฐพงษ์ นวลมาก  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997006  ณัฐพงษ์ นวลมาก  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997004  ขวัญตา ประสานสงฆ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997004  ขวัญตา ประสานสงฆ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481997003  กิติวัฒน์ ภัทรพงศ์พันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997003  กิติวัฒน์ ภัทรพงศ์พันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956