ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 8341 ถึงข้อมูลที่ 8400 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 140

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  481997001  กิ่งกมล แดงประดับ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2548
  481997001  กิ่งกมล แดงประดับ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2548
  481995065  นฤกานดา หนูแหลม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  พื้นที่ศึกษา 2549
  481995064  นาถนเรศ อาคาสุวรรณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  พื้นที่ศึกษา 2548
  481995063  อารยา ทองหวั่น  บัณฑิตวิทยาลัย  การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481995062  รานี ซุ่นเซ่ง  บัณฑิตวิทยาลัย  การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481995061  ปิยะนุช พรประสิทธิ์  บัณฑิตวิทยาลัย  การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481995060  รุศดา แก้วแสงอ่อน  บัณฑิตวิทยาลัย  การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481995059  ดารารัตน์ อินทรพัฒน์  บัณฑิตวิทยาลัย  การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481995052  สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2548
  481995049  มวลทกานต์ พืชโรจน์  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2548
  481995048  เพชรพงศ์ สุทธิพงศ์  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2548
  481995047  ชัยวัฒน์ รัตนสำเนียง  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2548
  481995042  จุฑามาศ ศุภพันธ์  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481995041  ฮาสีด๊ะ ดีนามอ  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2548
  481995040  หทัยรัตน์ หนูพรหม  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2548
  481995039  ปรเมศวร์ หนูมาก  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2548
  481995036  แฮลาย ปรามวล  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481995033  วลัยลักษณ์ จิตประพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481995030  นฤมล ภิรมย์รักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481995028  อมรรัตน์ แซ่กวั่ง  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2548
  481995026  ยศพิมล ชูเกียรติวงศ์กุล  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2548
  481995023  พิมพ์จันทร์ วงศ์วรชาติ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2548
  481995020  ไชยวัฒน์ นวลเจริญ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2548
  481995019  กุลวธิดา เพชรการณ์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2548
  481995015  สุภาภรณ์ ผลบุญ  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการให้คำปรึกษา 2548
  481995014  ศิริพร กลิ่นทอง  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการให้คำปรึกษา 2548
  481995012  วิมลวรรณ มีบุญ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2548
  481995011  กรองกาญจน์ ชูทอง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2548
  481995009  อรวรรณ ชนะศรี  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2548
  481995007  สมศักดิ์ จิหม้ง  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2548
  481995006  วิศวเนตร เจริญสุข  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2548
  481995001  กัลยา คำมณี  คณะศึกษาศาสตร์  การวิจัยและประเมิน 2548
  481994035  อุบลวรรณ เมืองแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2548
  481994034  อาภรณ์ รับไซ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2548
  481994033  อาคม เส้งเอียด  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2548
  481994032  อังคณา มูลศรี  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2548
  481994031  อรณิช เผือกคง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2548
  481994030  อนุรุทธิ์ หมีดเส็น  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2548
  481994029  เสาวภา อุราพร  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2548
  481994028  เสกสรร เพ่งพิศ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2548
  481994027  สุรีพร หุ้ยน้ำ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2548
  481994026  สุภัค หาญพิทักษ์วงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2548
  481994025  สุดารัตน์ แท่นเนี่ยว  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2548
  481994024  สุกฤษฏิ์ จรจะนะ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2548
  481994023  วีรวัฒน์ เลิศประสาน  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2548
  481994022  ปูริณชญาน์ สอนมี  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2548
  481994021  วรัญญา จำปามูล  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2548
  481994020  ลดาวัลย์ บัวนาค  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2548
  481994019  โรสมาวัน อะลีดิมัน  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2548
  481994018  รัญทิวา จุลพงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2548
  481994017  มาหะมะพาเดร์ อายุ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2548
  481994016  มารียะห์ มะเซ็ง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2548
  481994015  ฝาริดา กุลโรจนสิริ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2548
  481994014  ปิยะ พละคช  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2548
  481994013  ปรีดา ตะเหลบ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2548
  481994012  ธีรพงษ์ อนันตวิทยวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2548
  481994011  ทศพร ชิตมณี  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2548
  481994010  ณรงฤทธิ์ ขุนทองจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2548
  481994009  โชติกา จันทร์สุข  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2548
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956