ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 841 ถึงข้อมูลที่ 900 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 15

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  518996038  สันติ แซ่หว่อง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  518996037  สมศักดิ์ ฉันทจุลสินธุ์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  518996036  ศุจินธร ชายเกตุ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  518996034  วิภารัตน์ บุญทอย  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  518996031  วรรณลดา เกตุแสง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  518996030  วนิษา โจทย์เหม  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  518996029  มะยูกี บือโต  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  518996028  ฟารินดา บินศุภอรรถ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  518996027  ฟักรีย๊ะ วาแม  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  518996026  พัทติยา มณีสงฆ์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  518996025  พัฑฒิดา ขจรศรัณย์พงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  518996023  พรรณี มะหะมะ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  518996022  พรทิพย์ แวงวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  518996021  ปิยะดา เพ็ญบูรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  518996020  ปิยนุช แซ่หลี  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  518996019  นิเสาะ มะเด  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  518996016  ทัศนีย์ ลาหะเก็ง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  518996015  ต่วนรอปีอะห์ กาโฮง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  518996013  เซาด๊ะห์ ตาเดอิน  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  518996012  ซัตเราะห์ โต๊ะลง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  512997031  สันติ ใจจ้อง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  การจัดการระบบสุขภาพ 2551
  512997029  ภัทรศศิร์ เหล่าจีนวงศ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  การจัดการระบบสุขภาพ 2551
  512997025  ชัชยาคมน์ สุพิทยพันธุ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  การจัดการระบบสุขภาพ 2551
  512997024  จรรรงค์ ลีสุรพงศ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  การจัดการระบบสุขภาพ 2551
  512997022  อุไรวรรณ โรจนหัสดิน  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2551
  512997018  สุภาวดี ด้วงแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2551
  512997016  สุดารัตน์ วรรณโก  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2551
  512997015  วีรนันท์ หนูหลง  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2551
  512997011  รัติยากร บุญช่วย  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2551
  512997010  ยุวดี จีนเมือง  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2551
  512997009  ปาริชาติ เกลี้ยงอุบล  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2551
  512997008  บุญเรือน ปุรินทราภิบาล  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2551
  512997007  นิลวรรณ ชูวิวัฒน์รัตนกุล  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2551
  512997005  จุฑาภรณ์ เต่าคำ  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2551
  512997004  จริยา เสตะพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2551
  512997003  จริยา กรดเต็ม  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2551
  512997001  กรองจิตร์ เพชรกาศ  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2551
  512996025  อนุวัตร พูลเกิด  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  512996024  สุพณ เสนใส  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  512996022  สมชาย ฤทธิ์ดำ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  512996021  ศิฐิณา เลื่อนแป้น  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  512996020  ศาลินีย์ ไชยบุตร  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  512996016  เรวัตร วิเวกอรุณ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  512996015  ยงยุทธ ทิพย์มาก  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  512996013  พนิดา เกลาฉีด  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  512996012  ธีรยุทธ ทองทรัพย์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  512996010  ชุติมา รักษ์จันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  512996009  ชุติกาญจน์ วิเวกอรุณ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  512996008  จุไรวรรณ สงทวี  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  512996007  จิราภรณ์ วัตรุจีกฤต  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  512996004  จตุพร จันแดง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  512996002  กิตติยา แก้วสุข  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  512021488  เจ๊ะอัฐฟาน มาหิเละ  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2551
  512021483  อาริยา ภักดีจิตร  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2551
  512021482  อารยา สวัสดิวงค์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2551
  512021481  อารยา ทองสง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2551
  512021471  สุภาวรรณ เกื้อหนู  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2551
  512021462  สิทธิกร แซ่หล่อ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2551
  512021460  สรญา พุทธเสน  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2551
  512021454  ศิริชล พละเอ็น  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2551
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956