ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 8401 ถึงข้อมูลที่ 8460 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 141

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  481994008  ชุลีพร สืบสิน  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2548
  481994007  ชุทิวา ถุงทอง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2548
  481994006  กชพรรณ กาญจนะ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2548
  481994005  จิระพา สุโขวัฒนกิจ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2548
  481994004  จารุณี มุระ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2548
  481994003  จรัสศรี อังศุภนิช  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2548
  481994002  ครรชิต แซ่โฮ่  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2548
  481994001  กนกพร เพิ่มทรัพย์สิน  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2548
  481087070  อิสระ พุทธสุภะ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481087068  อรอนงค์ กูลแก้ว  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481087055  สุธาทิพย์ รังสิโยภาส  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481087054  สุธร ประทุมวรรณ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481087053  สมพงศ์ พานิช  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481087051  สมชาย ชูเกลี้ยง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481087047  สงกรานต์ เนตรวชิรกุล  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481087046  ศิริรัตน์ สังขจินดา  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481087042  วิพัฒน์ เพชรพรรณ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481087039  วรรณะ ศรีสะระ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481087036  หนัน แหละหมัด  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481087032  พิทยา ชูศรี  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481087031  พรรณนิภา พรพระสงฆ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481087030  พรจิต บรรจงรัตน์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481087027  ปาณิตา มูสิกพงษ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481087026  ประสาน บุษราคัม  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481087023  บรรยงค์ เยี่ยมจะบก  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481087022  เนตรนภา ฤกษ์พิบูลย์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481087021  นิภานันท์ ธรรมรัตน์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481087020  นิธิวดี เวชอินทร์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481087018  นันท์นภัส ขวัญแดง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481087017  นันทะ ทองหวาน  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481087016  นฤมล หมุดระเด่น  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481087013  ทศพร สุทัศน์ ณ อยุธยา  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481087012  ธนาชัย ถิ่นวัดกลาง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481087010  ชัยณรงค์ ดูมาลี  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481087006  จิรวัฒน์ ทองท่า  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481087002  โกวิท สุวรรณโณ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081147  เอกราช สุวรรณรัตน์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081146  อุไรวรรณ สินสงวน  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081145  อิทธิพล หอเกียรติศักดิ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081144  อาราฟัต แซะอาหลี  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081143  อาบัด สาหัด  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081142  อาทร ทองมา  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081141  อับดุลนาเซ สาเมาะ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081140  อัชราวดี ชูถนอม  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081138  อรุณชัย บุญเลิศ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081136  อรทัย สุวรรณะ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081134  อนุชา จงวิไลเกษม  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081130  สุรเชษ บิลสัน  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081128  สุภัทรา นันทวิริยนนท์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081126  สุธางศุ์รัตน์ อนุจร  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081124  สุจิตรา ปานนิล  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081123  สินีนาฎ มูสิกะเจริญ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081122  สาวิตรี บัวแก้ว  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081121  สรอรรถ รักญาติ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081120  สฐากร คงทอง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081119  ศุภศักดิ์ พิทักษ์มาตุภูมิ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081118  ศุภชัย บุตรทอง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081114  ศิริพร จันทร์ทิพย์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081110  ศิริชัย กุมารจันทร์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081109  ศราวุธ ไชยภักดี  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956