ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 8461 ถึงข้อมูลที่ 8520 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 142

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  481081108  ศราวุฒิ สงขาว  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081107  วุฒิชัย อนุเปโฐ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081106  วุฒิชัย จันทคาร  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081105  วิโรจน์ เพชรรัตน์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081104  วิภารัตน์ ทองช่วย  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081103  วัณฐนี สกุณา  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081101  วัชรินทร์ เพ็ชรัตน์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081100  วศกร บัวงาม  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081099  วโรดม วรรณธิวา  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081098  วริศรา วงค์รักษ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081097  วรายุทธ แซ่เฉีย  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081096  วรรษมน ธนาพิชญ์นันท์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081094  วรเทพ อุปการัตน์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081093  วทัญญู แซ่เฮง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081092  วงค์ผกา สุดชู  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081090  โยธิน โบ๊ะหมัน  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081089  เยาวลักษณ์ ชูศักดิ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081088  ยุทธพงศ์ โสมปาน  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081087  มาลี ชุมสุวรรณ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081086  มัทณี จิตรประไพย  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081085  มัณฑนา เลิศสุรวัฒน์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081084  มลฤดี ชุมศรี  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081081  มณีรัตน์ บุญลาภ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081080  ภูริญ กลิ่นหอม  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081078  ภัทรนันท์ จันทนวล  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081077  ฟิรดาวส์ มะแล๊ะ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081076  ไพรินทร์ เดชสม  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081074  พรรษา แก่นราษฎร์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081073  พรนภา พูลเอียด  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081069  ปิยะนันท์ ทองห่อ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081068  ปิยวรรณ ขาวกริบ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081067  ปิยวดี ชูมี  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081066  ปริวรรต แป้นด้วง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081065  ปราศรัย ร่วมพันธ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081064  ปรัชญา นัคราเรือง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081063  ประภัสสร เพชรหับ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081061  ปฐมหญิง ปฐมระวี  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081057  นิตยา ทาจันทร์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081056  นันทพร คำมี  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081055  นริตา แหละตี  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081053  นพพร ปากอ่อน  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081052  นพปฎล พงษาวดาร  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081051  ธีรยุทธ ปักษา  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081050  ธิติมา กาฬจันโท  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081046  ธราพงษ์ เย็นใจ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081045  ธนาวดี หนูสีคง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081044  ธนากร นิ่มรัตน์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081043  ธนากร ชูเอียด  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081041  ธณวัฒน์ โสพิกุล  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081039  ดาราทิพย์ ประทีปเมธากุล  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081038  ดนุพล ทวีผล  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081036  ณัฐวุฒิ ชูมนุษย์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081035  ณัฐวุฒิ จันทร์ศรีบุตร  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081034  ณัฐยา ทิพยโสธร  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081033  ณัฐพงษ์ สังข์สุวรรณ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081032  ฐิติมา วรรณดี  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081031  ฐิตารีย์ เศรษฐจักษ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081030  ฐานันท์ เพชรณรงค์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081029  ญาณินทร์ โชติช่วง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081028  ซอลีหะ มาลินี  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956