ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 8521 ถึงข้อมูลที่ 8580 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 143

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  481081027  ชัยยัณห์ สำราญสุข  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081025  ชลิต มณีเพ็ชร  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081024  เจริญวิทย์ สุวรรณนภา  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081023  จุฬาลักษณ์ ชูปาน  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081022  จุฑารัตน์ ม่วงพฤกษ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081021  จุฑารัตน์ ธวัชกาญจน์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081019  จีราพร ทองอินทร์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081018  จิราภรณ์ เกษมุล  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081015  จันจิรา รักสิทธิ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081014  จักรณริน หลงขาว  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081013  จรัสชัย ปลอดอินทร์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081012  จตุรงค์ เสนทอง  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081009  ไกรสรณ์ ขำสุนทร  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081008  เกศสุดา ทองนุ่ม  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081007  เกริกฤทธิ์ บุตรสุริย์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081006  กิตติศัพท์ เบญจธรรมรักษ์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081005  กิตติภัฏ กาญจนสุวรรณ  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081004  กิ่งฟ้า ศรีนา  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081003  กัญจริกา วัฒนชนม์  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481081002  กริชศักดิ์ ทองเขียว  คณะนิติศาสตร์  นิติศาสตร์ 2548
  481077481  ฮาสือน๊ะ โดยหมะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077480  ฮายาณี แบรอ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077478  อุมาภรณ์ กรีโส  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077477  อาแอเสาะ แชแม๊ะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077476  อาลีฉ๊ะ มะหะหมัด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077474  อัมรา เฉลิมขวัญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077471  อัญชลี ปานทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077468  อริสา ระบำเพลิง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077467  อรอุษา เพชรบุรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077466  อรอนงค์ หมวดอินทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077465  อรสา อร่ามเรือง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077464  อรสา ศรีกระจ่าง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077462  อรวดี ทองทวี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077461  อรรมภวรรณ ผลบุญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077459  อยุทธ์ มหัตธีระ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077458  อมราพร ทองแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077456  อมรประภา นวลติ้ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077455  อภิชาติ หมัดสุเด็น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077454  อภิชาดา สุขแดง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077453  อนุสรา อังกุรเศรณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077452  อธิดา เซียะคง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077451  หนึ่งฤทัย สังข์ศิลป์ชัย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077448  สุวดี นะหนู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077445  สุริยา แกสมาน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077444  ศิริรัตน์ รักบัวทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077441  สุภาพร หวานแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077440  สุภาพร หนูยศ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077439  สุภาพร เบ็ญอาดัม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077434  สุพรรณี แก้วสมศรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077433  สุปราณี เนียมสงค์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077432  สุนิษา สักแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077429  สุดารัตน์ จุลรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077427  สุณีย์ ลอยลิบ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077426  สุชาดา ปรุงเหล็ก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077425  สุจิรา สังขพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077424  สุจินดา สังข์ทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077423  สุจินดา ยิ้มย่อง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077422  สุจินดา กิมาคม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077420  สุกัญญา เอียดนุ่น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077419  สุกัญญา สงดำ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956