ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 8581 ถึงข้อมูลที่ 8640 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 144

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  481077418  สีตีบีเดาะ ดอคอ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077417  สิริวิมล ขวัญเมือง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077416  สิริพร รินทร์สกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077415  สาลิตา หมาดหลี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077414  สารีนา หะยีเจะอาแว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077413  สายไหม สวัสดิ์ขวัญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077412  สายชล ศรีชะวะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077411  สายชล ศรีช่วย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077410  สะกีหน๊ะ หัสเหล็ม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077408  สมนึก เกื้อผอม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077405  ศิริวรรณ โอแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077402  ศิริวรรณ จันทร์จุฬา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077401  ศิริรัตน์ เรืองรุ่งโรจน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077400  ศิริรัตน์ เตี้ยนวล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077398  ศิรินฑา เรืองสงฆ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077397  ศิราพร โชติมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077394  ศรีชฎา คงวารี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077393  ศรินญา แสงมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077391  วิไลพร อินอักษร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077390  วิลาวัณย์ เทพกำเนิด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077389  วิลาวัณย์ เกื้อพะระ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077388  วิลดา อุตรนาค  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077387  วิภาวดี อดิสสร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077385  วิจิตรา ผุดผ่อง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077383  ธัญรัสม์ นวลละออง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077376  วนิดา ช่วยแท่น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077375  ลินดา ดำหนูอินทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077374  รุสณีย์ แวหะยี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077372  ราวดี ทองแกมแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077370  รัศมี จันทร์สีหราช  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077369  รัชนี ยันติง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077368  รัชนี แก้วไทย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077366  รอฝีฉ๊ะ โดงกูล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077365  รอซีฟะห์ แวอุเซ็ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077363  รจเรศ จันทมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077361  ยุวดี มาเรือง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077360  ยุพา ชูเมือง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077358  เมษวรรณ พรหมเทพ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077355  มายีด๊ะ ดือราแม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077354  มณีรัตน์ สังฆ์รักษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077352  ฟาตีเม๊าะ กาเดร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077350  เพ็ญศรี บัวงาม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077349  พิไลพร บุญฤทธิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077348  พัชนี กลิ่นมาลี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077347  พฤกษา ช่วยทุ่ม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077346  พรอุษา สมจิตอุตส่าห์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077345  พรทิพย์ เทพรักษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077344  พนิดา กาเลี่ยง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077343  พจนีย์ จำเริญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077341  ปิยะดา ไหมแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077340  ปิยรัตน์ ดำน้อย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077336  ปวิชญา หมัดอะดั้ม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077335  ปรียานันต์ จีระโร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077334  ปนิดา ศรีนวล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077333  โนรีม่า ยามา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077329  นิติยา เส้งอิ่ม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077328  นิตยา จาโร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077327  นาดีย๊ะ หะยี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077325  นันทิมา บินเตล็บ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077324  นวลปราง จันทรกาหลัก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956