ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 8641 ถึงข้อมูลที่ 8700 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 145

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  481077321  นฤมล สิริมากุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077320  นริสา แก้วหนู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077319  นราวดี ศิริเหม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077318  ธีราภรณ์ พุมภูคัง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077316  ธัญญลักษณ์ อุดมสันต์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077315  ธรรมรัตน์ อินทกูล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077314  ทิภาพร แก้วมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077313  ทิพวรรณ พรรณราย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077312  ทิฆัมพร บุญช่วย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077311  ตัรมีซี กาเร็ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077310  ตรีรัตน์ ทองผ่อง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077307  ณัฐกานต์ บัวชื่น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077304  ซากียะห์ มามะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077302  โชตกา เนาวรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077301  ชุลีกร ชุมศักดิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077300  ชลิดา แซ่จิว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077298  เจะร่อม๊ะ บิลสีไหม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077296  เจวรี โกมล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077295  เจริญขวัญ ราพฤทธิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077294  จุฑารัตน์ ชนะภัย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077293  จีรพร สุขะปุณณะพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077292  จิราวรรณ สุจวิพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077284  จันทร์จิรา จองนุ้ย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077283  จริกุล นุ่นด้วง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077282  จตุพร เด่นวัฒนา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077281  คมคาย รักนุ้ย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077279  ขวัญหา ศรีสว่าง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077277  ไกรสร ปลอดทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077271  กานดา สุวรรณมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077270  กาญจุรี ชูถนอม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077268  กาญจนา ทองเจริญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077265  กอรีเยาะ นิซาและ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077264  กรองจิต ชัยกิจ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077263  กนกวรรณ พุฒนุ้ย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077262  กนกภรณ์ สุขละ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481077261  ฮาบีบ๊ะ เอียดยี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077260  อุสนา ชุมเดชา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077259  อุไรวรรณ รุ่งเรือง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077257  อุไรรัตน์ แก้วยอด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077256  อุไร หนูจันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077255  อารีย์ เพชรรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077254  อาภัสรา สุขสมาน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077253  อาภรณ์ สองเมือง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077250  อัมพวัน คล้ายสถิตย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077247  ออมสิน พงษ์เจริญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077246  อรอุมา สุวรรณการณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077244  อรวรรณ ทองบันดิษฐ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077241  อภิรักษ์ เกตุภู่พงษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077239  อภิญญา ด้วงดี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077238  อนุชิต รักนุ้ย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077237  หยาดฝน หนูเอียด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077235  หทัยชนก สังคจิตต์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077234  โสริญะ ดำจันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077233  โสมวลิน ทองแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077230  เสาวลักษณ์ แซ่จ้อง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077228  เสาวรภย์ สุวรรณกิจ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077227  สุหลุง ปิยะพงศ์พิสุทธิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077226  สุวดี คงรักที่  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077225  สุริยา สุขยิ่ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077224  สุริยา แม็ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956