ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 8701 ถึงข้อมูลที่ 8760 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 146

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  481077223  สุรสิทธิ์ ทองอ่อน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077222  สุมนา รัตนอุไร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077221  สุมณฑา โพธิโสดา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077220  สุมณฑา จันทอิน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077217  สุภารัตน์ จิตรบุญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077214  สุปรีดา สุวรรณะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077213  สุปราณี วงวร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077211  สุนันทา ประชุมทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077209  สุดารัตน์ ผ่องมะหึงษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077208  สุดารัตน์ คล้ายรอด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077206  สุจิตรา สรรเสริญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077205  สุคนธา น้อยปาน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077203  สิริมา เทพพูลผล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077201  สาวิตรี แก้วรัตนะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077198  สายชล จันทรังษี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077196  สมฤดี ก่งเซ่ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077193  โศภิษฐา รัตกี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077192  ศุภวรรณ ศรีสุวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077191  ศุภมาส พึ่งศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077190  ศุจิรัตน์ จงริน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077189  ศิริวรรณ พุธทวี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077188  ศิริวรรณ พรัมรัตนพงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077186  ศิริพรรณ เกิดแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077185  ศิริพร โมฆรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077184  ศริราพร บัวแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077183  แววพันธ์ ยอดแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077182  วีนา จู้สวัสดิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077181  วิสุทธิ์ เพ็ชรมาลัย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077180  วิลาวัลย์ คำช่วย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077179  วิภารัตน์ ตำภู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077178  วิภาดา ดารารัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077176  วาสนา อ่อนจันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077174  วาสนา มูสิกะสง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077173  วาสนา ทวรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077169  วันวิสาข์ ยี่สุ่น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077168  วัชราภรณ์ อุคติ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077167  วราภรณ์ สังข์ทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077166  วรัญญา อุไรรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077165  วรัญญา เกตุมาก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077164  วรวิทย์ ฉัตรจินดา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077163  วรรวิษา แก้วมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077162  วนิดา สังข์ศิลป์เลิศ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077160  วนิดา ตำวะสา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077157  รุสนา หยีเหยง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077156  ราชนก พวงสอน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077154  รัตนา เพ็งจันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077150  รัชนีวรรณ อินทร์จันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077149  รัชนี แก้วเจริญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077148  รัชนันท์ สงคราม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077147  รจนา บุญกอบแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077144  ยุพา ทองสวัสดิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077142  ยุพดี พูนชุม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077140  ยินดี บัวทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077138  มาลินี การะวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077137  มัลลิกา มูณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077136  มะลิสา สุคนธร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077135  มนิศา ภักดีใหม่  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077134  มนต์ธิดา ทอดทิ้ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077133  มณีรัตน์ สุวรรณโชติ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077132  มณีกาญจน์ สงจุน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956