ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 8761 ถึงข้อมูลที่ 8820 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 147

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  481077131  ภูมิฐานนท์ กรีฑาภิรมย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077129  ภิมาพร หนูสุก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077128  ภักดิ์วิไล เทียบศรไชย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077125  พิทยา เพ็ชรจำรัส  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077123  พัชนิดา กิริยา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077121  พรศรี ไชยสวัสดิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077120  พรเพ็ญ สักพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077119  พรพรรณ นุกูล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077118  พนิตา สกุลหงษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077115  เปมิกา แก้วมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077114  ปิยะวรรณ แสงจันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077111  ปิยรัตน์ สันบ่าว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077109  ปัทมา โรจนศิลป์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077106  ปรีดา ชอบหวาน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077101  ประภัสสร พัดทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077100  ประทีป แก้วสวัสดิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077096  ปการัตน์ ชูนุ้ย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077093  บุญทิพย์ บัวบุศ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077092  โนรี ตำภู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077091  นุชษรา รังศิลป์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077089  นิรุต อารมณ์ฤทธิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077087  นิยุตา ช่วยบำรุง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077086  นิภาวรรณ จีนหมวกดำ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077085  นิธิภรณ์ จิตคงสง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077084  นิตยา เพชรสุวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077082  นิชานันท์ วงษ์นันทวัธน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077081  นัยนา หมัดเบ็ญยีหมาน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077080  นันทพร เอกพิทักษ์ดำรง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077079  นันทนิจ จงไพบูลย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077078  นัตยา จีนชุม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077076  นฤมล วชิรญากุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077075  นฤมล รอดผล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077073  นภวรรณ น้าวประจุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077072  นทีรัตน์ แก้วนพรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077070  ธีรวุฒิ รัตนสุวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077069  ธิติมา เกตุชู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077068  ธิดารัตน์ เสนสิงห์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077067  ธิการัตน์ รัตนกาญจน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077066  ธันยากร เชื้อสาย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077065  ธมลวรรณ ปิ่นสุวรรณรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077064  ธนิกกานต์ แสนศรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077062  ทิพย์วิมล สุดเอื้อม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077060  ทรายขวัญ แก้วสุวรรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077057  ทนงศักดิ์ ใหม่ชู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077054  ดาราวรรณ พัลวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077052  ฐิติรัตน์ โสบุญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077049  ชฎาภรณ์ รักษ์ศรีทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077047  จุรีภรณ์ ด้วงสวัสดิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077046  จุฑามณี ช่วยพิกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077045  จุฑามณ อินแพง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077043  จิราภรณ์ นวลเจริญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077042  จิราพร หนูพุก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077040  จิรภา จามิต  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077039  จิรภัทร หวังหนิ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077038  จิรนุช อุทัยหอม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077037  จินดาพร กูลเกื้อ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077036  จิตลดา มณีโชติ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077035  จิตราพร ซีเซ่ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077034  จิตรลดา จันทรโคตร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077032  จารีย์ สีกอบุญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956