ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 8821 ถึงข้อมูลที่ 8880 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 148

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  481077031  จันทร์เพ็ญ สุวรรณะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077030  จันทร์เพ็ญ ขวัญประสม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077029  จันทร์ทิพย์ คงจันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077027  จฤมล วงศ์ทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077026  จริยา หนูปลอด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077025  จริยา ทองสงค์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077024  จรินทร์พร นิลพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077023  คุณาภรณ์ ทองเทพ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077022  ขวัญตา นาโค  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077021  ขวัญใจ ศรัณยุตานนท์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077020  ขนิษฐา สันหมะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077018  เกศรินทร์ ดอกดวง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077016  เกตุทิพย์ เกิดศิริ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077014  กิตติคุณ ปางวิภาศ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077013  กิจติพร ขุนพรรณราย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077012  กานดา ชูลีรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077011  กาญจนา หนูแจ้ม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077010  กาญจนา มากช่วย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077005  กัญญา ศรีสวัสดิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077004  กรรณิการ์ ถาวร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481077001  กชมน แก้วมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073178  กัลยา จินดาศักดิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073176  อุไรรัตน์ สังขะกูล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073175  อุมาภรณ์ กระออมกาญจน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073173  อุบล บูลวิบูรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073171  อาภาภรณ์ ฤทธิเดช  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073169  อาภรณ์ แซ่ขอ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073168  อาทิตยา โดดดี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073163  อลิน เรืองรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073162  อรวรรณ อนุจร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073161  อรวรรณ ไข่แก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073159  อมรรัตน์ ชูแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073158  เสาวลักษณ์ ทองช่วย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073156  เสาวดี เบญจวงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073155  เสาวณีย์ เพ็งแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073151  สุบังอร อิ่มโอษฐ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073149  สุธารทิพย์ ศรีหนูสุด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073142  สมนึก เพ็งจันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073141  ศิริพร ก้อนทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073140  ศิรินภา เจะมะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073139  ศรีวดี เชยผอม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073137  วิภาวรรณ สวัสดิ์เกื้อ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073136  วิจิตรา แก้วสุขแสง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073134  วรรณี สะมะบุบ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073132  วนิดา รัฐกุลเลิศ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073130  ฤทัยรัตน์ รัตนแก้วมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073127  รุ่งตะวัน ไตรรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073126  รัตนาภรณ์ อุทร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073125  รัตนาภรณ์ ฤทธิ์เดช  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073122  รัชนี เรืองทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073121  รังสิยา รัตนบุรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073119  รอมือหล๊ะ แมะอูมา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073118  ยุวดี สุขเสน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073115  เมทยา ได้รูป  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073114  มลฤดี บิลยะแม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073112  มยุรี แท่นธรรมโรจน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073111  มนัสชัย ดวงปัญญารัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073108  พิลาวรรณ ทนงาน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073106  พัชรีพร บุญกาญจน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073102  ปิยวรรณ กลิ่นโลกัย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956