ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 8881 ถึงข้อมูลที่ 8940 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 149

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  481073099  นูรไลลา มะดือเระ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073098  นุชจรี ดำสุวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073095  นิตยา เกื้อมา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073094  นารีสา นาราวัน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073092  นาตยา เพ็ชรสุวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073091  นภวรรณ ไชยงาม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073087  ชไมพร ภักศรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073086  ฉัตรแก้ว ชูดแดง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073085  เจะซาปีนะห์ อิสมิน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073084  จุรีรัตน์ บุญเศษ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073083  จุรีพร เฉิดฉิ้ม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073081  จิราภรณ์ เดชนัครินทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073080  จิรเดช พลคำ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073079  จินตนา แซ่กี่  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073078  จินดา บ้านนบ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073076  จิตชนก เมืองสง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073075  จันทิรา ผลบุญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073074  จตุพร อุเทนพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073073  เกศิณี เรืองฤทธิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073070  กุณตนา คงเพ่งพิศ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073068  กาญจนา แก้วละเอียด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481073064  อรวรรณ จิรายุทธกิจ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073063  อติชาติ แซ่ว่อง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073062  หนึ่งฤทัย พูลศิริ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073060  สุวภัทร วงค์สุวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073059  สุรัสสา เขียวจู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073058  สุพัตรา จันทร์อ่อน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073057  สุพรรษา แก้วพิทักษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073055  สุนิสา วงศ์สุวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073054  สุธัญญารัตน์ ไชยานนท์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073053  สุกัญญา หะมิสะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073052  สิริวิมล จรูญศักดิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073051  สาวิณี ศรีมคะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073049  สายใจ แก้วมาก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073048  สรัญญา ทองเนียม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073045  วัชรีย์ โค่ยเซ่ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073044  วริศรา พิณนุกิจ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073040  วนิดา สารารักษณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073039  ลาวณี บุญมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073037  รัตติยา หมาดง๊ะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073036  รัชดาภรณ์ นวนทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073035  ระวิวรรณ อุไรสวัสดิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073033  มาริษา พิขะวรรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073032  ภาวนา หนอนน้ำ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073031  พินทิพย์ อึงรัตนากร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073029  พรรณี คชกูน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073028  พรรณนิภา สุขช่วยชู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073026  พจนีย์ มหันต์กิจ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073025  ผกาวดี เพชรสุทธิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073024  ผกาพันธ์ วงศ์กรรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073023  ปิยะณัฐ ศรีเมือง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073022  ปาริชาติ ราชมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073021  ปราณี คงพรหม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073017  นันทนา ไชยถาวร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073016  นพดล แหละกุบ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073015  นงนาถ ผ่องสุวรรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073014  ธีราภรณ์ เรืองสุข  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073013  ทิพย์วดี แก้วศรีสุวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073011  ดรุณี อรุณรัตนวงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073010  ดนัย หมุดกะเส็ม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956