ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 8941 ถึงข้อมูลที่ 9000 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 150

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  481073009  ซาโรนี บินบอสอ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073008  จุฑารัตน์ ติเสส  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073006  จิตรลดา แต่ศักดาธรรม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073004  คชาภรณ์ พุทธเกลี้ยง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481073001  กมลา นิมานนท์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071309  จุฑาภรณ์ จิตชื่น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2549
  481071305  อัสซูวัน มะนุ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071304  อ้อยทิพย์ สุวรรณอ่อน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071303  อลิษา เอียดแอ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071302  อรุณี รอบการ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071299  อรรถพล สุระกำแหง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071298  เตชพัฒน์ บุญญพิสัณห์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071294  โสภณ ทองชาติ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071293  โสภณ แก้วนิลประเสริฐ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071292  เสาวลักษณ์ รัตนบุรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071291  สุไวดา เปรมใจ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071289  สุไรญา เกิดกมลคุปต์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071286  สุรศักดิ์ ขาวเชื้อ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071285  สุภาวดี พานิช  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071284  สุภัสสร ทองนวล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071282  สุนิสา ทรงสง่า  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071281  สุธิดา ชูโชติ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071280  สุจิตราภรณ์ หีมหล๊ะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071279  สุกานดา หลำจะนะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071278  สุกัญญา รัตนเดชา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071275  สกุลเพชร เพชรดี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071274  ศุภวรรณ ฮ่อซี่  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071270  ศรัณยา สูทอก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071269  แวรอฮานา แวยูโซะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071268  วีรพล แสงอ่อน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071267  วิไลรัตน์ รอดบัวทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071263  วิชิตชัย เกิดสุวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071261  วราภรณ์ สุพร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071258  ลัดดาวัลย์ จันรัตนา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071257  รุฮัยญา ฆาเร๊าะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071255  รุษลีนา บินยะโกะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071254  รุ่งนภา หมัดเจริญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071253  รัชดาภรณ์ เพชรสุวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2548
  481071252  ยูรยา พูลศิลป์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071251  ยุวดี หมัดอาดัม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071249  เมธินี นาคะวิโรจน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071248  มัรซูกี มะเย็ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071247  มลฤดี แก้วพิชัย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071246  มลธิชา ทองเอียด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071244  ภาวินี สุยสุทธิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071242  ไพลิน มณีฉาย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071240  พิรียา อำพันทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071238  พัชราภา ไชยแขวง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071237  สุพิชฌาย์ แก้ววิลา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071235  ปิยะนุช เพชรมั่ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071233  ปิยพร แซ่ลิ่ม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071232  ปิยธิดา แซ่เสียง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071230  ประกาษิต อินสุวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071229  มนัสวิน นฤนาถภากร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071228  ปฏิญญา คุ้มวงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071227  นูรีย๊ะ อิสอ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071225  นิภาพร เกื้อชู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071224  นิภาพร กวดขัน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071223  กมลพร นวลวัฒน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071221  ธีระศักดิ์ ระยะวรรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956