ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 901 ถึงข้อมูลที่ 960 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 16

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  512021429  ประทุมมา โอพั่ง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2551
  512021428  นุชสรา เมฆจินดา  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2551
  512021414  กนกวรรณ บ่มไล่  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2551
  512021195  อีลานี กูเตะ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2551
  512021189  อรอุษา อินวรรณะ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2551
  512021185  เสาวภา หนูเจริญ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2551
  512021180  สุคนธ์ โกฎหอม  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2551
  512021176  สมถวิล เลี่ยนสุย  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2551
  512021165  มาริสา อินขัน  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2551
  512021163  ภาณินี ช่วยมี  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2551
  512021147  นูรูลอิซซาดี เจะโด  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2551
  512021142  นูรซีลา รอนิง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2551
  512021127  จามรี ทองคำแท้  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2551
  512021119  กฤติกา พลันการ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2551
  512021063  อภิสิทธิ์ แก้วเมฆา  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2551
  512021044  รัตนา จันทร์นาม  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2551
  512021021  ตอฮีเราะห์ มะและ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2551
  512021007  จามจุรี โต๊ะเย็บ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2551
  511997430  ขวัญตา พระธาตุ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการธุรกิจ 2551
  511997424  อาแว จิ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997424  อาแว จิ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997423  อับดุลเลาะ กะเด็ง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997423  อับดุลเลาะ กะเด็ง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997422  อับดุลลาเต๊ะ แลแมแน  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997422  อับดุลลาเต๊ะ แลแมแน  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997421  อับดุลรอแมง อาแวเงาะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997421  อับดุลรอแมง อาแวเงาะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997420  สุรสิทธิ์ สุดสาย  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997420  สุรสิทธิ์ สุดสาย  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997419  รวี โต๊ะเละ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997419  รวี โต๊ะเละ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997418  มรกต กันหนองผือ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997418  มรกต กันหนองผือ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997417  ต่วนแมเราะ ต่วนจอลง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997417  ต่วนแมเราะ ต่วนจอลง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997416  เฉลิมพันธ์ รองสวัสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997416  เฉลิมพันธ์ รองสวัสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997414  สายัณห์ นารถกลับ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997414  สายัณห์ นารถกลับ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997408  ปฐมพงศ์ ทองคง  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2551
  511997405  ประเสริฐ ชูนุ้ย  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997405  ประเสริฐ ชูนุ้ย  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997403  อานูวา อาบ๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997403  อานูวา อาบ๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997398  วนิดา เซ่งล่าย  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2551
  511997397  อาซีซะ ตะโละมีแย  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997397  อาซีซะ ตะโละมีแย  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997396  นูรีซัน ปะดอ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997396  นูรีซัน ปะดอ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997395  นิฮาซีเย๊าะ นิเต็งหะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997395  นิฮาซีเย๊าะ นิเต็งหะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997385  ฐิติรัตน์ บัวเพชร  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997385  ฐิติรัตน์ บัวเพชร  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997383  อริสรา ร่มสุข  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997383  อริสรา ร่มสุข  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997382  วรรณา สิทธิโภชน์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997382  วรรณา สิทธิโภชน์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997381  พีระพัฒน์ เพชรกาญจน์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997381  พีระพัฒน์ เพชรกาญจน์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997380  อิสรี บุญเขตต์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956