ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 9001 ถึงข้อมูลที่ 9060 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 151

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  481071220  ธีรวัฒน์ อนุยะโต  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071218  ธิดารัตน์ รอดเสน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071215  ทิยากร แก้วพิกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071213  ทรัพย์ สุวัฒนปรีดา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071212  ทรงศักดิ์ มั่งคำ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071209  ดวงใจ คาวินวิทย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071205  ณัฐวรรณ์ ละอองแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071201  ชลิษา หนุนอนันต์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071200  ชลธิชา นิยมเดชา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071199  ชลธิชา ขันอาษา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071198  เจษฎา ธรรมบัญชา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071197  เจษฎา ถนนแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071196  จุฑามาศ หนูนุ้ย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071195  จิราภรณ์ สุดขาว  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2548
  481071193  จริยา ทองนุ้ย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071192  จตุพร จันทร์เทพ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071190  คงกฤช ศรีทัยแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071189  เกียรติศักดิ์ เฮ้าประมงค์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071183  กฤษฎา หรูศิริวงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071181  กมลรัตน์ ป้องกันภัย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2548
  481071179  กมล สกอีน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071176  เสาวลักษณ์ เพ็ชรชำนาญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
  481071175  สุภาวดี ก้านบัว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
  481071174  สุดาย๊ะ เส็นโกบ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
  481071173  สารีนา ยีมาแน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
  481071172  สายใจ สุกแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
  481071171  สรินยา คงแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
  481071168  วันวิสาข์ สุขกระจ่าง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
  481071167  วันวิสาข์ ทองโต  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
  481071165  วนิดา ดาราสูรย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071164  รุ่งนภา เนาวเกตุ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
  481071163  ราเชนทร์ พรปิยะนันทน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
  481071162  รัชญา รักทรัพย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
  481071160  พรลภัส รัตนมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
  481071159  มาซีเต๊าะ มารีนิง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
  481071158  มัตติกา แก้วชูชื่น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
  481071157  ภูมิฤทัย ศรีเมือง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
  481071156  ภานุวัฒน์ บูลกาญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
  481071154  พิไลพร จูหม๊ะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
  481071153  พันนิดา โต๊ะบ่าหมะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
  481071151  ปาริชาติ น้อยสำเนียง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
  481071149  ปรีชา ปากจันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
  481071148  ปริณดา ทองคำขาว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
  481071147  เนตรนภา เซ่งเอียง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
  481071146  นิรารัตน์ ภาคภูมิ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
  481071145  นิรมล ตันติทวีวรกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
  481071144  น้อยหน่า ศักพันธุ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
  481071143  เถลิงพร เต้าตะโร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
  481071142  ณัฐวรรณ พฤกษะศรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
  481071140  ฐิตาภา โภชนะการ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
  481071139  ชุติวงศ์ มณีรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
  481071138  ชิดชนก สโมสร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
  481071137  ชลีนารถ มัจฉากุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
  481071136  ชลธิชา เจียมรัตนสกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
  481071135  ฉันทนา บุษบา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
  481071134  ฉัตราพร แสงเทียน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
  481071133  จุฬาลักษณ์ แซ่จุ้ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
  481071132  จุฬาลักษณ์ แก้วประสิทธิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
  481071131  จุฑาทิพย์ พรหมชูแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
  481071130  จารุวิทย์ สนทนา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956