ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 9061 ถึงข้อมูลที่ 9120 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 152

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  481071129  จริยา มาสง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
  481071127  กุลธิดา พลานุพัฒน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
  481071125  กัญญา กวางเลาะพง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
  481071124  กังชฎาทิพย์ สมมาตร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
  481071123  กรสิน ปรัชญาเมธีธรรม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การประกอบการและการจัดการ 2548
  481071121  อารีดา หมัดสะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071120  อัญชลี จันทร์ทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071119  อัจฉรี วีระเสถียร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071118  อัจฉรา มาณะมัน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071116  อรวรรณ รัตนโชติ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071115  อรทัย ใหม่คามิ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071114  อมรรัตน์ อักษรสม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071113  โสมธิดา ขนาบแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071112  เสาวณีย์ รัตนมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071110  สุรภัทร เจะมะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071109  สุภิรุณ พรมริง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071108  สุพัตรา กลิ่นพริก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071107  สุพัฒสา บุษบา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071106  สุทินา ช่วยอักษร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071105  สุชินันทกาญจน์ เล็มมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071104  สุจิรา ปราณสุข  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071103  สิรินทร์รัตน์ ช่วยอินทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071102  สายฝน พรรณรังษี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071101  ศิริวรรณ สุขรา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071099  ศศิประภา รักษา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071098  วิรุจา อินทชิต  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071097  วิไลวรรณ สุขขวัญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071096  วิไลวรรณ วุ่นแป้น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071095  วิไลพร แดงเจริญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071094  วิภาวรรณ ภูมิสากล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071093  วารุณี คิ้วนาง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071091  วรวรรณ แพงมี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071090  วรรณิสา สังข์ทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071089  วรรณวิษา ชูแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071088  รุ่งนภา พราหมสละ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071087  รัชวัฒน์ มีล่าม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071086  รพีพร วงศ์อรุณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071084  เมษิยา ทรงอารมภ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071083  ภิญญา สุดใจ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071082  เปรมวดี สุขะปุณพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071081  ปิยะนุช หัตถิยา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071080  ปาริชาติ แซ่ลิ่ม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071079  ปทุม สังข์ประเสริฐ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071078  เบ็ญจวรรณ บุญช่วย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071077  เนาวลักษณ์ แซ่เฮ่า  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071076  นารีรัตน์ แสงสว่าง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071075  นฤมล สิทธิเดช  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071074  นฤมล มุสิกพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071073  ธิดารัตน์ ติ้นสั้น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071070  ดารารัตน์ หมื่นเพชร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071069  โชติรส รอดเกื้อ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071068  ชลิตา ตั้งใจจริง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071066  จุฑาทิพย์ แก้วสว่าง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071065  จิรภรณ์ อนุวัฒนวงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071064  ขวัญชนก อักษรภักดี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071063  ขนิษฐา ชุมพร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071062  กานต์ฤทัย กล้าศึก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071061  กาญจนา สุขัง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071060  กาญจนา ทองอร่าม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071059  กาญจน์ศิริ ไชยวงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956