ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 9121 ถึงข้อมูลที่ 9180 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 153

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  481071057  กนิษฐา ทองหยู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071056  กนกวรรณ คงเขียด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481071055  อุบลทิพย์ หลำหยง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071054  อามินทร์ มะยูโซ๊ะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071053  อัยณีย์ อัลอิดรีสี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071052  อับดุลเลาะ ยูโซ๊ะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071051  อลงกรณ์ เจริญวงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071049  อรชร สังขนุกิจ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071048  อจิรวดี ชูคต  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071046  สุรีรัตน์ สุขศิริ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071045  สุรเดช เลาะเดะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071044  ชณิชา สุภา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071041  สินจัย พิรุณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071040  สรรชัย ดิษฐนวล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071039  ปุญญิศา ทิพย์รักษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071038  ศิริรัตน์ ชูโลก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071037  วุฒิพงษ์ แซ่หลี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071035  วันวิสา จีรวงศ์สุนทร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071034  วรางคณา บุญการ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071033  วรรณา บุญศิริ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071029  วรเดช พุ่มแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071028  รัตนา ลิ้มสกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071027  ธัญภรณ์ วงษ์ชนะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071026  ยุภาพร ศรีวิโรจน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071025  มัลลิกา มีสุวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071024  ภานุวัฒน์ กิตติกมลานุวัฒน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071023  ภรณี เหมือนเสน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071022  ผาณิต ทับไทร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071021  ปิญาภา ชุมชนะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071019  ปะราลี บิลหยา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071018  ป้องกัน เพชรชิต  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071017  ปนิดา ขาวเผือก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071016  นูรีฮ๊ะ เจะเงาะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071015  นิธินันท์ พืชพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071014  นันทวัน ทองมี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071013  นฤมล กันธิ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071011  ธีรเทพ อาจหาญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071010  ธิชานันท์ ทัพพะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071009  ธเนศ เสียงใหญ่  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071008  ณัฐพล อิทธิกมลโชค  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071007  ชุติพงศ์ เกียรติลิ่มพงศา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071003  ฉัตรชบา อภิทักษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071002  จันทิมา วรรณศิริ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481071001  กาญจนา ทองเนื้อขาว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2548
  481061126  บุญญวัฒน์ ประเสริฐศรี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2548
  481061125  อุบล พรหมฉ่ำ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปะการแสดง 2548
  481061124  อัญชลี รัตนะ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปะการแสดง 2548
  481061123  อัจฉรา สุวลักษณ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปะการแสดง 2548
  481061121  สายฝน ไฝเส้ง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปะการแสดง 2548
  481061120  สมชาย ปานสุข  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปะการแสดง 2548
  481061118  วัฒนพล จาระโห  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปะการแสดง 2548
  481061117  ยุทธพงศ์ ช่วยนาเขต  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปะการแสดง 2548
  481061115  ปิยะนุช พันธ์คีรี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปะการแสดง 2548
  481061114  นาถรพี แก้วสมวงค์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481061113  นาตยา สุวรรณจันทร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปะการแสดง 2548
  481061111  ดัชนีย์ ทองแกมแก้ว  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปะการแสดง 2548
  481061109  กังสดาล วิไลลักษณ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปะการแสดง 2548
  481061107  เอกพงษ์ กล่ำเกลื่อน  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2548
  481061103  หทัยกานต์ วัชรพรมงคล  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2548
  481061101  เสาวนีย์ พลศร  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2548
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956