ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 9181 ถึงข้อมูลที่ 9240 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 154

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  481061100  สุทธิชา มหาประทุม  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2548
  481061099  สิทธิศักดิ์ เถรว่อง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2548
  481061098  สายฝน จันทร์ศรีนวล  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2548
  481061094  สมจิต โออินทร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2548
  481061093  ศรีวิมล หนูรอด  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2548
  481061087  ลดาวัลย์ ภัทรวิวัฒน์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2548
  481061086  รัฐติกาน กลิ่นแก้ว  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2548
  481061084  มนัทพงค์ เซ่งฮวด  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2548
  481061079  พิชญา กิตติรัตนโยธิน  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2548
  481061077  พรรณนภา สกุลสอน  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2548
  481061075  นาวิน อิสรานุเทพ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2548
  481061074  นารีนุช แม้นมินทร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2548
  481061073  นันทพร บุญเจริญ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2548
  481061071  ธีรยุทธ ม่วงทอง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2548
  481061069  ธงไชย หมีนหนุด  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2548
  481061068  ณรงค์ สังข์ทอง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2548
  481061067  ชนิตา ทองวิไล  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2548
  481061066  เจษฎา ขุนสังข์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2548
  481061062  เกวลิน เพชรศรี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2548
  481061059  กัลยา ไชโย  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2548
  481061057  เอกรัตน์ สีนา  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2548
  481061055  เอกพล รองเดช  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2548
  481061053  อันนาภรณ์ กุมารจันทร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2548
  481061049  กรรณพ กุละศิริมา  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2548
  481061048  ศุภวิทย์ วชิรวรรณ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2548
  481061046  ศักดิ์นิด คูณสุข  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2548
  481061043  วราห์ หมายดี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2548
  481061039  ภานุวัฒน์ จันทร์สุข  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2548
  481061037  พรเทพ เพ็ชรนุ่น  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2548
  481061036  วุฒิภัทร อนุดิษฐ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2548
  481061035  ปริวัตร ศรีพิลาป  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2548
  481061033  บุพผกา ไชยเทพ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2548
  481061031  ทิวากร บุญเวิน  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2548
  481061030  ชุติมา ทองเอียด  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2548
  481061026  จุฬาภรณ์ ภู่ผกา  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2548
  481061025  จารุวรรณ บุบผัน  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2548
  481061023  ขวัญชัย ศรีเจ้า  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2548
  481061021  กิตติ ชินณฤวงษ์สกุล  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2548
  481061020  ก่อพงศ์ เกตุแก้ว  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2548
  481061019  กฤษฎา ศรีเชียงพิมพ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2548
  481061016  สุวรรณชัย เพ็งสง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์ไทย 2548
  481061015  สุนิตา ยิ่งเจริญสมสุข  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์ไทย 2548
  481061014  สาวิตรี ช่วยรอด  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์ไทย 2548
  481061013  สัมพันธ์ ธรรมบุตร  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์ไทย 2548
  481061012  วีรยุทธ์ บุญช่วย  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์ไทย 2548
  481061011  วิภาวดี อินทร์ด้วง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์ไทย 2548
  481061007  ธรรมรงค์ ศรีพุฒทอง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์ไทย 2548
  481051185  อังคณา แต่งวงศ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2548
  481051183  อรุณ แก้วแกมจันทร์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2548
  481051182  เสาวลักษณ์ รักทอง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2548
  481051181  สมจิตร์ จูงศิริ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2548
  481051180  โศรดา ปราณอุดมรัตน์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2548
  481051179  วีณา นพรัตน์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2548
  481051176  รุ่งนภา รุ่งคชพล  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2548
  481051174  เยาวลักษณ์ หวานส่ง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2548
  481051173  ยี่หวา มุเส็มสะเดา  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2548
  481051172  มูฮัมหมัดอัสรี มรรคาเขต  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2548
  481051171  มัตติกา ยงประเดิม  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2548
  481051170  ภาวนา มะเซ็ง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2548
  481051169  เพ็ญพิชชา นุ่มรัตน์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2548
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956