ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 9241 ถึงข้อมูลที่ 9300 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 155

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  481051168  พิชวัฒน์ ตุกชูแสง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2548
  481051167  เปรมฤดี ปานมาตย์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2548
  481051166  ปิยพร พูนเกิด  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2548
  481051164  ปัทมา สุขสวัสดิ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2548
  481051163  ปวีณา หะยีฮาระสะ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2548
  481051162  ปราณี อาดำ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2548
  481051161  โนรีดา กือมะ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2548
  481051159  นูรีซัน กูเตะ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2548
  481051158  นุชนาฏ หมะบู้  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2548
  481051156  นฤมล บุญจริง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2548
  481051155  ธิดารัตน์ แซ่โฮ่  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2548
  481051152  ดาน่า สุวาหลำ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2548
  481051151  ณัฐชนก เมฆมูสิก  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2548
  481051150  ญาณี ธรรมสุโข  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2548
  481051149  ชนิตา เพ็ชรพรหมสอน  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2548
  481051148  ฉัตรริยา จ้านสกุล  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2548
  481051147  จุฬาลักษณ์ พรหมบุญทอง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2548
  481051146  จิราพร ทองบุตร  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2548
  481051145  จารุมน ทองชู  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2548
  481051143  กาญจนา หงส์วรานนท์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2548
  481051142  กนกวรรณ แต้มทอง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2548
  481051139  อุดร มณีนิล  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051138  อารีรัตน์ สุขหนู  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051137  อาภาพร สมประสงค์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051134  อัศมา หวันแสละ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051133  อัญชลี ทองสร้อย  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051131  อรอนงค์ กฐินหอม  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051130  อรวรรณ โพธิ์ถาวร  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051129  อทิยา วิจิตรเชื้อ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051126  สุภิญญา เรืองประพันธ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051123  สุนิสา ระงับทุกข์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051121  สุชาดา มีผล  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051120  สุกัญญา อินทร์เหมือน  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051119  สิรินทร แก้วขำ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051118  สิราพร คงจันทร์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051117  สาวิตรี สมาธิ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051116  สายใจ สวนจันทร์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051114  ศุภางค์ จันทรา  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051113  ศิริลักษณ์ ชัยเดช  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051112  ศิริกุล ทองสงฆ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051111  ศรินทร์ยา หวังผล  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051110  ศริญญา ณ อยุธยา  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051109  ศรัญญา จันทร์ศรี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051108  วิลาวัลย์ ยมแตง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051107  วิภารัตน์ บุญทวงศ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051105  วาสินี เพ็ชรศรีสุข  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051104  วาสนา สงแก้ว  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051101  วันไรฮาน การีแซ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051100  วันเพ็ญ เครือจันทร์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051098  วนิดา มีจันทร์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051096  เรวดี พุทธรัตน์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051094  รุสมีนา นิมะ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051092  รัตนาวดี หนูมาก  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051090  รัตนาภรณ์ ปานพืช  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051088  รอกีเยาะ แวกาจิ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051085  มาริสา เอมโอช  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051084  มะสะแรดี เจ๊ะและ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051083  มลฤดี จินตบุตร  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051081  ภาณุมาศ ศิริธีรรุ่งเรือง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051079  ภราดร คงเพชร  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956