ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 9301 ถึงข้อมูลที่ 9360 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 156

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  481051078  ภคพร อินจันทร์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051077  ฟิตรา ยูโซะ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051076  สุณีย์ เหมหมัด  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051075  เพ็ญแข หว่าหลำ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051074  พิมลพรรณ ศรีสงคราม  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051073  พิมพาพร เย็นรัมย์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051072  พัชราพรรณ สุวรรณรักษ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051071  พวงลักษณ์ กลิ่นกุหลาบ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051070  ปิยะพร ดิษณเมือง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051069  ปวีณา ดีชุม  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051068  ปริศนา สีนองช่อ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051067  ปริยา ศานุพงศ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051065  ปฏิพร บุญประกอบ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051064  เบญจมาศ อู่ทองคำ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051061  นุสรา ทับทวี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051060  นิภาวรรณ รัชโทมาศ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051058  นิตยากร กำธร  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051055  นราพงศ์ กุหลาบ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051053  ธันยพงศ์ ดำดี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051052  ธัญญารัตน์ ศรีมุข  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051050  ธชามาศ รัตนจินดา  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051049  ธงชัย ทำเผือก  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051047  ดารารัตน์ สำเภาสงฆ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051046  ณัฏฐิกา นวลเต็ม  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051045  ฐิติพร บุญปราบ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051043  ซูไมยะ เด็งสาแม  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051042  ซุกัยนะ ยียูโซะ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051040  ชุมพูนุช ไทยอำมาตย์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051039  ชัยพร เพ็ชรเวช  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051038  เจนจิรา นาดำ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051036  จรรยา สงวนนาม  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051035  คอดีเยาะ นิลาโอะ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051034  กาญจนา เครือเตียว  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051033  กาญจนา กลับเมือง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481051029  ฮาลัยล่า บุนหา  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2548
  481051028  อังคณา กลิ่นโลกัย  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2548
  481051027  อรุณสิทธิ์ แซ่ลิ่ม  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2548
  481051026  อรวรรณ เจริญผล  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2548
  481051024  เสาวลักษณ์ ปานมาตร  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2548
  481051023  สุริยะ เยาว์ดำ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2548
  481051022  สุนิศา ยอดเหมือน  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2548
  481051020  สิรินาถ ปัทมาวิไล  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2548
  481051019  สราวุธ ยงค์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2548
  481051015  วิทยา ชุมหล่อ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2548
  481051010  มานพ สุวรรณชิต  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2548
  481051009  ปิยนารถ คุณชู  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2548
  481051008  ปอลิน ชายเขียว  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2548
  481051005  ไทยรัฐ เรืองรอง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2548
  481051002  ณัฐกร พินโน  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2548
  481051001  จเร ตุดบัตร  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2548
  481041065  สุพรรษา คงทอง  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการเกษตร 2548
  481041064  สิริใหม่ แก้วสุวรรณ์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการเกษตร 2548
  481041063  สายสุณี ทองแท้  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการเกษตร 2548
  481041062  วิไลวรรณ คงมล  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการเกษตร 2548
  481041061  มูฮำหมัด แหละปานแก้ว  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการเกษตร 2548
  481041058  อำนวย บินแหละ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2548
  481041055  อับดลอาซีร ขะหรีหะสัน  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2548
  481041052  สุปราณี สุริยะผล  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2548
  481041051  สุนี แหละหล๊ะ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2548
  481041050  สมนึก ลัชยูซ๊ะ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2548
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956