ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 9361 ถึงข้อมูลที่ 9420 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 157

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  481041049  ศักดา เส็มย้ง  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2548
  481041048  ศราวุธ เหมหมัด  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2548
  481041047  ศจีพร สมศักดิ์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2548
  481041045  วลัยรัตน์ นาเลื่อน  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2548
  481041044  วจิรา คงเกลา  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2548
  481041042  รัตนาภรณ์ เหลือรักษ์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2548
  481041041  ยุพาวรรณ ก้อนเรือง  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2548
  481041038  ฟิรดาวส์ เจะดอเลาะ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2548
  481041036  ฟารีดา เห็นดีน  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2548
  481041035  ปภูษณา เบ็ญหมัด  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2548
  481041034  นุชรีย์ นาวารัตน์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2548
  481041032  ดวงกมล ลำทุมลักษณ์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2548
  481041031  ซารูนี อีซอ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2548
  481041029  เจนจิรา ไชยคงทอง  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2548
  481041028  จันทิรา ฤทธิจักร  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2548
  481041027  คู่ไซม๊ะ หมันหีม  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2548
  481041026  เกษวดี คงพรหม  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2548
  481041024  อานีซะห์ สะแม  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตพืช 2548
  481041023  อาซูรา สะมะแย  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตพืช 2548
  481041022  อับดุลฮาฟิต เจ๊ะแม  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการเกษตร 2548
  481041021  อักมัล บือราเฮ็ง  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการเกษตร 2548
  481041020  อรอนงค์ เพ็ชรรักษ์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการเกษตร 2548
  481041019  อภิชัย ไทรบุรี  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการเกษตร 2548
  481041017  สมบูรณ์ สอเหลบ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการเกษตร 2548
  481041016  วิริยะ หนูคง  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการเกษตร 2548
  481041013  ยุทธภูมิ สอนวิสัย  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตพืช 2548
  481041012  มูฮำหมัด ยะโก๊ะ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการเกษตร 2548
  481041011  มัตติกา กองมี  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการเกษตร 2548
  481041010  มลธิดา สองเมือง  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการเกษตร 2548
  481041009  พนารัตน์ ชาญณรงค์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการเกษตร 2548
  481041006  จิราวรรณ ไมอินทร์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการเกษตร 2548
  481041005  จรรยานุช สุขอร่าม  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการเกษตร 2548
  481041004  คฑาวุธ มุเส๊ะ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการเกษตร 2548
  481041003  ขนิษฐา แก้วสุกกระ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการเกษตร 2548
  481033042  อิบร่อหีม ลูกหยี  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2548
  481033041  บรรณสรณ์ หล่อสุพรรณพร  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2548
  481033040  อรุณ พูลสวัสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2548
  481033039  อภิชล สามัญ  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2548
  481033038  อนุชิต เทพเยื้อน  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2548
  481033037  สุเชษฐ บรรทิต  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2548
  481033036  สรรชัย เอียดสังข์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2548
  481033035  ศักดิ์ชัย รินรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2548
  481033033  วุฒิชัย สุขแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2548
  481033032  วีระศักดิ์ ศรีชาย  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2548
  481033031  วีรพงศ์ ชนะสิทธิ์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2548
  481033030  วิระนันต์ จันดี  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2548
  481033029  วิทยา สิมประดิษฐ์พันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2548
  481033028  วิชิต สมชาติ  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2548
  481033027  วรรณกร การะเกตุ  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2548
  481033026  ลือชา นกแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2548
  481033025  รุสลัน ตาปู  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2548
  481033024  ราชัน ช่างพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2548
  481033023  ยมลพร ทองนวล  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2548
  481033021  ภราดร บัวคง  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2548
  481033020  พูลธรัตน์ เนียมสมบัติ  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2548
  481033019  พิชาพัฒน์ สุทิน  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2548
  481033018  พงศ์เทพ รักษ์จำรูญ  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2548
  481033016  นิพันธ์ คงประเสริฐ  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2548
  481033015  นัทธี ชูมี  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2548
  481033014  ธีรวัฒน์ วงศ์ธวัช  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2548
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956