ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 9421 ถึงข้อมูลที่ 9480 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 158

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  481033013  ธีรยุทธ จันทร  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2548
  481033012  ธัชกรณ์ จาทอง  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2548
  481033011  ณรงค์ฤทธิ์ บุญคงมาก  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2548
  481033010  ณรงค์ฤทธิ์ นวลประสิทธิ์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2548
  481033009  ชะเลงศักดิ์ คงกำไร  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2548
  481033005  จักรกฤตย์ สุขเกษม  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2548
  481033003  ขวัญตา สัสดีเดช  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2548
  481033002  การุณ เลี่ยมสว่าง  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2548
  481033001  กาญจนา ปิ่นย่อง  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2548
  481031356  เอกชัย กองเอียด  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031355  อุกฤษฏ์ เต็งมีศรี  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031354  อารยา จำปาทอง  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031352  อาทิตย์ แก้วจำรัส  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031351  อรรถพงษ์ แก้วเถื่อน  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031350  หนึ่งหทัย เกตุรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031349  เสาวลักษณ์ ชูศรี  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031348  สุนันทา คงแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031347  สิทธิศักดิ์ ศรีสังข์  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031345  ศิริลาวัลย์ ศันสนะวิศิษฏ์  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031344  ศิริลักษณ์ ชนะดี  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031343  ศณีณาถ แซ่ตัน  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031342  วุฒิพงษ์ อำภัยฤทธิ์  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031341  วุฒิชัย บุญญานุวัตร  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031340  วิลาวรรณ พรุเพชรแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031338  วรรณิศา ด้วงนิล  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031337  รัตนา เสียงอ่อน  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031336  รัตนา บุปผะโก  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031335  รัชดาวดี ศักดิ์นราวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031333  มาสวรรณ คงทอง  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031332  มาโนชญ์ สกุลศิริรุจิดา  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031331  ภาสันต์ สุทธินนท์  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031330  พีระศักดิ์ ขุนนำ  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031329  ผกามาศ พินทอง  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031328  ปราณี สังข์เพ็ชร  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031327  วันนัสรีน ยาการียา  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031326  นุจรี ปาณะศรี  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031325  นรากร อุไร  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031324  นนทสรวง ทองงาม  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031322  ธนสาร ศุภพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031320  ดวงกมล แก้วฉิมพลี  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031319  ฐาปกรณ์ พยายาม  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031318  ชุติมา ขวัญนิมิตร  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031317  ชนิดา หนูพุก  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031316  จรินทร์ หาดเด็น  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031315  ขวัญใจ จันทร์ศิริ  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031314  เกสร บินสัน  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031313  กิตติชัย ถินนา  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031312  กรองเงิน นวลนุ่น  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031310  อภิชัย ไชยทิพย์  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2548
  481031309  บดินทร์ภัทร์ เดี่ยววาณิชย์  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2548
  481031307  สุวรรณา แซ่ภู่  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2548
  481031306  สีตีอาพีพะ อีแตลือเง๊าะ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2548
  481031305  สมาแอ็น ปาละวัล  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2548
  481031304  ศศิกานต์ ไชยศิลป  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2548
  481031303  ศราวุธ เทพสุภา  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2548
  481031302  วีรวัฒน์ มาศนุ้ย  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2548
  481031300  ไลล่า นะฮา  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2548
  481031299  รุสมีนี วาเล๊าะ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2548
  481031298  รัฐนูญ์ จันทบูรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2548
  481031296  มะคอเลย์ บินอาลี  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2548
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956