ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 9481 ถึงข้อมูลที่ 9540 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 159

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  481031295  ธัญชนก พูนศิลป์  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2548
  481031294  พชรมาศ ผันมโนกร  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2548
  481031293  พจนารถ อรุณรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2548
  481031292  ปาตีเมาะ แลแร  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2548
  481031291  ปวีรัตน์ เทพหนู  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2548
  481031288  เนตรชฎารัตน์ พรหมสุทธิ์  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2548
  481031287  นูรียา เจะเหง๊าะ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2548
  481031286  นูซีฮา ลาเต๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2548
  481031284  ธนากร สุขจิต  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2548
  481031280  ณัฐชา สาและ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2548
  481031279  โซเฟีย มามะ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2548
  481031278  จุไรรัตน์ อ่อนมุข  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2548
  481031276  จินดาพร กาลกัญจะ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2548
  481031274  กุลธิดา คชรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2548
  481031273  กนกวรรณ ศรีขวัญช่วย  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2548
  481031271  อรัญญา บัวเพ็ชร  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481031270  อรวรรณ รักรู้  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481031269  อภิรัตน์ วิริโย  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481031268  สุมาลี เพชรคง  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481031267  สุนิสา พรหมเม่ง  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481031266  สุธิสา เศษขาว  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481031265  วรัญญา อภัยรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481031264  เลอธิลักษณ์ ประทีปพรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481031261  เพียงตา เกิดทรัพย์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481031260  ผุสดี เกษสุภา  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481031259  ปิยะนุช ช่างเรือ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481031258  ปรัศนี บินเจะแม  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481031256  นออาซีลา สะนิ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481031255  นฤมล บุญปลอด  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481031254  จุฑาภรณ์ อ่อนสีทอง  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481031253  คณิตา สังเศษ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481031252  กรรณิกา แซ่แดง  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481031251  กชพรรณ คงวัฒนานนท์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2548
  481031250  อุษา ศรีสวัสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481031249  อำภา บัวเพชร  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481031247  อารีรัตน์ หลานหลงส้า  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481031246  อาทิตยา ทองปลอด  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481031245  อัษฎาวุธ ไชยคง  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481031244  อัญชลี ชลสาคร  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481031243  อรวรา เหมาะแหล่ะ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481031242  อภิสิทธิ์ แซ่ลิ่ม  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481031241  หนับเส๊าะ หวันอิ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481031240  เสาวลักษณ์ ทองกระจ่าง  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481031239  สุภารัตน์ สินไชย  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481031238  สุดารัตน์ กิริณี  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481031237  สืบพงษ์ คงสวัสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481031236  สายเพ็ญ เย็นรักษา  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481031235  สงกรานต์ ปฐมอติชาต  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481031234  ศุวกร อุดรเดช  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481031233  วิชัยรัตน์ หมินหมัน  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481031231  วันวิสา สุขพานิช  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481031230  วันวิสาข์ ด้วงสีนวล  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481031228  วราภรณ์ รัตนชล  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481031227  วรรณภัทร วรวัฒน์รัชกุล  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481031226  วนิดา สายกี่เส็ง  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481031224  รังสิมา รัตนพันธุ์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481031222  ยุวดา จันทร์ละออง  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481031221  ยามีละห์ ดอเล๊าะ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481031220  ยงยุทธ์ แซ่ตั้น  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481031219  ฟูไรดา บิลหลี  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956