ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 9541 ถึงข้อมูลที่ 9600 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 160

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  481031218  พรฤดี บุญพรัด  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481031217  เนตรนภา ดาษพร  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481031215  นิรมล ภิรมย์ฤกษ์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481031214  นิตยา เต็มเปี่ยม  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481031213  นัฏติยา เนียมไหม  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481031212  ธิดารัตน์ ขวัญศรีสุทธิ์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481031211  ณัฐภัทร เจริญสิน  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481031209  ซากียะห์ หะยีกาเดร์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481031208  ชดายุ ศิริวัฒน์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481031206  จีรวรรณ เมาะเหล็ม  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481031203  คุณานนต์ ทองกรด  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481031202  ใกล้สุข ข่ายม่าน  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481031201  กัลยาณี ขูทก  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2548
  481031198  อาทิตยา หลงอะหลี  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  481031197  อาทิตย์ รมทอง  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  481031195  อักกร็อม บินอิสมาอีล  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  481031194  อรจิตร สุวรรณชาตรี  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  481031193  อภิศักดิ์ จงรักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  481031192  อนุสรา นาวีว่อง  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  481031191  อนุภาพ เศวตะดุล  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  481031190  หทัยทิพย์ รามัญ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  481031189  สุภาณี ผ่องศรี  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  481031187  สุกัญญา คงพระจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  481031186  สิรินันท์ เกษอารี  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  481031185  สิริกานต์ ผิวผ่อง  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  481031184  สายฝน ปลูกไม้ดี  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  481031183  สากล แก้วเอียด  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  481031182  สมศิริ ซุ่นห้วน  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  481031181  โศรดา หวังแอ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  481031177  วิวัฒน์ ภักดี  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  481031176  วาสนา มากมา  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  481031174  วรรณฤดี ขุนฤทธิ์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  481031173  ยุวดี ชายเกตุ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  481031171  ภรดี จันทคาร  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  481031170  ฟาฏีมะห์ เถาวัลย์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  481031168  พวงจิตตรี ขวัญเนตร  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  481031167  พนิตา วิสาละ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  481031166  ฝาติหม๊ะ โต๊ะหีม  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  481031165  ปิยะขวัญ จันทวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  481031164  ประภัสสร เพียรผล  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  481031163  ประภัสสร ชุมนุม  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  481031162  ประกายใจ คงพูน  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  481031161  ปกรณ์ ประทุมวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  481031157  ธนัญญา แสงวิมลรุ่งเรือง  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  481031156  เดือน หงษาวดี  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  481031155  ซุลกีฟลี ซาแล  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  481031154  โชคชัย คงชนะ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  481031153  เชษฐ์สุดา เลนะนันท์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  481031150  ฉวีวรรณ แสงชูทอง  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  481031149  เจนวลี พาณิชย์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  481031147  จุฑาทิพ หนูทอง  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  481031146  จิรายุ แซ่แต้  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  481031145  จินตนา แสงอรุณ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  481031144  จริยา สายสหัส  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  481031141  กนกวรรณ จินดามณี  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2548
  481031140  อุษณีย์ สุวรรณคีรี  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2548
  481031139  อัจฉราพรรณ ดาเระหมีน  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2548
  481031138  สุรเดช ดีแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2548
  481031137  สุภาวดี บำเพ็ญ  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2548
  481031136  สุนิสา โต๊ะเสล็ม  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2548
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956