ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 961 ถึงข้อมูลที่ 1020 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 17

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  511997380  อิสรี บุญเขตต์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997379  บรรจบ พิสุทธิพันธุ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997379  บรรจบ พิสุทธิพันธุ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997378  นรารัตน์ พรหมศร  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997378  นรารัตน์ พรหมศร  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997377  สุรสิทธิ์ วงศ์แก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997377  สุรสิทธิ์ วงศ์แก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997376  พัชรี พานิช  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997376  พัชรี พานิช  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997375  สมภพ จันทราช  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997375  สมภพ จันทราช  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997373  อรพินท์ แซ่ลิ่ม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997373  อรพินท์ แซ่ลิ่ม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997371  อัมวดี ช่วยสกุล  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2551
  511997369  สุวรรณี ก้องสุวรรณคีรี  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2551
  511997368  สุทัศน์ มุนินนฺโท (ศักพันธ์)  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2551
  511997367  สาลี แก้วประเสริฐ  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2551
  511997366  สารัช เอกทัตร  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2551
  511997363  วีนา ช่างนุ้ย  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2551
  511997362  ยงยุทธ ลิ่มพานิช  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2551
  511997361  ภัทรภร ปรีดาศักดิ์  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2551
  511997359  พัชรินทร์ ไชยบุตร  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2551
  511997358  ปรีชา มานิโต (ผุดดำ)  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2551
  511997357  บรรเจิด สกุลดี  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2551
  511997356  นงนุช อุ่นอุดมรักษ์  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2551
  511997354  ทรงยศ นพภาพันธ์  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2551
  511997353  ชูชาติ แก้วเอียด  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2551
  511997350  กอลยูบี จะเรเสะ  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2551
  511997349  กรกนก ณะดำ  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2551
  511997343  อรวรรณ พุทธมนต์ทักษิณ  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2551
  511997341  สุรินทร์ ตันสกุล  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2551
  511997336  วรรณวิสา แซ่ลิ่ม  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2551
  511997335  ลักขณา ชำนิธุระการ  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2551
  511997332  มโนทย์ ชูพรหม  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2551
  511997327  เทพกัญญา พูลนวล  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2551
  511997320  จริญญา แก้วทอง  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2551
  511997319  กาญดาร์ สงดวง  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน 2551
  511997295  อุทัย พรหมภักดี  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2551
  511997292  ศุภณัฏฐา จันทร์ทอง  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2551
  511997278  นุชนาถ แก้วชมจิตต์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2551
  511997275  นิคม เกิดทิพย์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2551
  511997264  เกศสุนีย์ จันทร์ประสิทธิ์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2551
  511997261  กาญจนา วัฒนากนกวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2551
  511997214  อารีย์ อาตมประสังสา  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997214  อารีย์ อาตมประสังสา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997213  อุทัย ก่งเซ่ง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997213  อุทัย ก่งเซ่ง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997212  สะอารี หะยีสแลแม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997212  สะอารี หะยีสแลแม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997211  เดโช พรอนุวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997211  เดโช พรอนุวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997210  เพ็ญศรี แต้ตระกูล  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997210  เพ็ญศรี แต้ตระกูล  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997209  รุจณีย์ สุระคำแหง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997209  รุจณีย์ สุระคำแหง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997207  พรพิมล คงสวัสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997207  พรพิมล คงสวัสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997206  อดุลย์ วาหะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997206  อดุลย์ วาหะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997205  ผ่องศรี เกียรติภักดี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956