ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 9601 ถึงข้อมูลที่ 9660 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 161

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  481031134  สุธาสินี ทองแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2548
  481031133  สุดาวัลย์ สงพรหม  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2548
  481031132  สุชาดา มากดำ  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2548
  481031131  ศิรินภา อู่ทองคำ  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2548
  481031128  วรรณภา กุมแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2548
  481031127  วรรณพร นวลเกลื่อน  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2548
  481031126  ฤทัยรัตน์ กิ่งรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2548
  481031124  อัญชลีพร อภินันทน์ถิระ  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2548
  481031123  มณีนุช บุญยืน  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2548
  481031121  มณฑาทิพย์ เกื้อรุ่ง  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2548
  481031118  ปาลินา ดีลแหละ  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2548
  481031116  สุณัฏฐา สิริภูวดล  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2548
  481031115  ปฐมพงศ์ พรหมสังคหะ  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2548
  481031114  นิญาดา พรหมเดช  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2548
  481031113  นิตยา พรหมทิพย์  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2548
  481031112  นวพร สุวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2548
  481031111  นฤนาต หมะโอะ  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2548
  481031110  นนทนัตถ์ ว่องวานิช  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2548
  481031108  ธีรนุช ชุมทอง  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2548
  481031107  ฐิติพร รัตนคช  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2548
  481031105  จิระพร อินราช  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2548
  481031104  ขวัญประภา แก้วแสวง  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2548
  481031102  กูไอเดียร์ พระศรีณวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2548
  481031101  กาญจนา คงชนะ  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2548
  481031100  กัตติกา กรดดำ  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2548
  481031098  หาดแก้ว ขาวทอง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2548
  481031097  สุดา สุวรรณชาตรี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2548
  481031093  มูฮำมัด ฮาเระ  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031090  ดาราวัลย์ มีคำ  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2548
  481031087  จีรภา อ่อนช่วย  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2548
  481031084  อาหร้อผะ หมาดหนุด  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2548
  481031083  อาภรณ์ ดำนุ้ย  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2548
  481031082  อัจฉราภรณ์ แสงตะวัน  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2548
  481031081  อมรศรี มากแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2548
  481031080  หนึ่งฤทัย ปักษีสิงห์  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2548
  481031077  สุไกย๊ะ เทศอาเส็น  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2548
  481031076  สิริลักษณ์ หยูทองคำ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2548
  481031075  สราวุฒิ ฉินทสงเคราะห์  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2548
  481031074  ศิรินันท์ เอียดเหลือ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2548
  481031073  ศิรินทร์พิชญ์ พันธุ์ชนะ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2548
  481031071  วุฒิไกร วรศรี  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2548
  481031070  วราภรณ์ พรหมพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2548
  481031068  วนิตา นุ่นเกลี้ยง  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2548
  481031067  รุสมีนี บินหะยีสะมะแอ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2548
  481031066  มนลดา ยูโซะ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2548
  481031064  ปาริชาติ ศิลป์ศร  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2548
  481031063  ปาริชาติ แซ่เบ๊  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2548
  481031062  ปนัดดา แสงกระจ่าง  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2548
  481031061  นุสรา เพ็งแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2548
  481031060  นิภาพร จันทร์เพ็ญ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2548
  481031059  นารีย์ นะนุ้ย  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2548
  481031058  นาซอฟ๊ะ เบ็ญละ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2548
  481031057  ธิดารัตน์ จันคง  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2548
  481031056  ทิพย์สุดา สุพรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2548
  481031055  ฉารีฝ๊ะ หัดยี  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2548
  481031054  จุฑาภรณ์ เจษฎารมย์  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2548
  481031053  จำนงค์ บุญเรือง  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2548
  481031052  กนกวรรณ หนูสุด  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2548
  481031051  ขวัญตา ฤทธิมา  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2548
  481031050  เกศรา แก้วหนู  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2548
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956