ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 9661 ถึงข้อมูลที่ 9720 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 162

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  481031047  กมลเทพ ขุนสุยหนู  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2548
  481031046  กมลทิพย์ ศรีสุวรรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2548
  481031045  อุมบี หวังกุหลำ  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031044  อาอีดะ เจะเลาะ  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาปฐมวัย 2548
  481031043  อาทิติยา ธัญญานนท์  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2548
  481031042  อัญชลี บัวงาม  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031040  อรอุมา รอดผล  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031039  อภิชาติ ไพลดำ  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031038  เสาวลักษณ์ แสงสุรินทร์  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031035  ศิริยา เลิศล้ำไตรภพ  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031032  ยมนา วงศ์มณี  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031031  ฟาตีฮะห์ เจะอีแต  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาปฐมวัย 2548
  481031030  พัชณีย์ ขวัญแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031029  พงศ์พันธ์ ชูช่วย  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031028  ปิยพร บุญขวัญ  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031025  เบญจวรรณ ด่านลี  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031024  เบญจมาศ เหมือนเสน  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031022  นุชนารถ มณีรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031021  นิตยา อินทนิล  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031019  ธารารัตน์ จิตต์ตรง  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031018  ธวัชชัย บัวหลวง  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2548
  481031016  ดุจดาว ทองตัน  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031015  ดาวีย๊ะ เซ็งสะลง  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาปฐมวัย 2548
  481031013  จุฑามาศ คงใหม่  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031012  จีราภา บุญมาก  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2548
  481031011  จิราภรณ์ เพ็ชรรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031008  จรัญ จันทร์ ณ ราย  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031007  ไกรสร สุทธิชาติ  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031003  กฤษฎา รักร่วม  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481031001  กนกพร คล้ายดวง  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2548
  481021406  อามีเนาะ อาแย  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2548
  481021405  อานีสะ อูเซ็ง  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2548
  481021402  อรวรรณ สืบเสน  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2548
  481021400  สุภาภรณ์ นกแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2548
  481021399  สุพรรษา ชัยรัตน์  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2548
  481021398  ศิริขวัญ จันทร์มณี  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2548
  481021397  วรนุช บุญเพ็ชร์  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2548
  481021396  โรซนานี หะยีสาและ  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2548
  481021395  รัตน์พงษ์ พลอินทร์  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2548
  481021394  ยานา สุหลงกุ  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2548
  481021393  มูฮัมหมัดมัรยาน ลาเต๊ะบือริง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2548
  481021392  ภัทรา เครือเพชร  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2548
  481021391  พัฒชนา นุ่นน้อย  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2548
  481021390  พัชรี เถาว์ถวิล  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2548
  481021389  ปรารวี ห้องเอียด  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2548
  481021383  ต่วนเปาซี กูจิ  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2548
  481021381  จิราภรณ์ อุ้ยสวัสดิ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021380  จิราภรณ์ บุญชู  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2548
  481021379  จิตติมา มากชุม  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2548
  481021377  ขวัญชนก มากนวน  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2548
  481021376  กรรณิการ์ นพสถิตย์  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2548
  481021375  อิสราภรณ์ ขุนทองเพชร  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2548
  481021374  อาริยา วาเย็ง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2548
  481021372  อัมพิกา เอียดสุวรรณ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2548
  481021371  อันธิกา เลี่ยนเส้ง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2548
  481021370  อันธิกา ชำนาญ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2548
  481021368  อมรรัตน์ สงเสน  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2548
  481021367  อทิตยา รักษ์บัวทอง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2548
  481021365  วิทวัส เทศนอก  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2548
  481021364  วรัญญา บัวรัตนะ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2548
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956