ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 9721 ถึงข้อมูลที่ 9780 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 163

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  481021361  พิมพิกา รัตนพันธ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2548
  481021360  พันธิภา ปูเงิน  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2548
  481021359  พัฒนเกียรติ หนูทองแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2548
  481021357  พรเทพ บุญล้อม  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2548
  481021354  ปัทมาวรรณ ขันธ์พระแสง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2548
  481021353  ปวีณา รัตนวิเชียร  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2548
  481021352  ปวีณา ขรีดาโอ๊ะ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2548
  481021346  ดวงพร วาราช  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2548
  481021345  ไซนะ มูเล็ง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2548
  481021344  ชูศักดิ์ แพ่งภักดี  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2548
  481021343  ชุติมา พรรษะ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2548
  481021342  จุไรรัตน์ หัสสุวรรณ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2548
  481021341  จุฑามาศ ชูเวศ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2548
  481021338  กันยารัตน์ สุวรรณวิหค  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2548
  481021337  อุไรวรรณ จันทร์เรืองฤทธิ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2548
  481021336  หับเส๊าะ หมัดเหม  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2548
  481021333  สิทธิโชค สุขใส  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2548
  481021332  วีระยุทธ ละเอียด  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2548
  481021331  วิทยา โพชสาลี  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2548
  481021330  ฤทัยทิพย์ ดวงพุมเมศ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2548
  481021327  ยงยุทธ นิลวงค์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2548
  481021325  มานิตา มัจฉาวานิช  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2548
  481021324  พุทธิชัย นิลเพ็ชร์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2548
  481021322  นิรมล คุมมินทร์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2548
  481021321  นิตยา สุขจันทร์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2548
  481021315  อุไรภรณ์ ทองมาก  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021314  อุราพร วงศ์สวัสดิ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021313  อาหมัดอัสมีย์ หะยียามา  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021312  อารานิง มะแด  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021311  อามีนะฮ์ สามะ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021310  ณภัทร จาริเพ็ญ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021309  อัสมัน แมนอ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021307  อัดลาล รุ่งหีม  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021303  อมรารัตน์ นวลไชย  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021302  อภิญญา อุตรนาค  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021301  หยัดซารี เล๊าะเหล๊ะ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021300  หนับเส๊าะ ยุโส๊ป  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021298  สุพัตรา นามมีชัย  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021296  สุนิยา มูเก็ม  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021295  สุชาญ วงษ์จินดา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481021294  สิริมา นาคเตี้ย  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021292  ศิวพร กลับผดุง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021290  ศิโรรัตน์ ตาเดอิน  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021288  วีระพงค์ เตี้ยนวล  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021286  วิมลสิริ เพ็งโฉม  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021284  วัรดียะห์ สนิ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021283  วรรธน์สร ดุลยโกวิทย์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021282  วรรณิศา หอมทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481021281  วรรณา เชาวพ้อง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021279  วรรณวิสา ก้าววุ่น  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021278  ลาตีฟะห์ หมะหนับเด็น  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021276  รัชติภรณ์ สาโส๊ะ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021275  ยูซรัน ยามิง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021273  มัลลิกา รัตพันธ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021272  มลิวัลย์ สุขแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021271  มรียาณี แวดอเลาะ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021270  ภานุพงศ์ สุวรรณมณี  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021269  ภาณุพงศ์ แก้วเกื้อ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021265  พิพากษ์ ชูเสือหึง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021264  พัฒนะ สุวรรณ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956