ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 9781 ถึงข้อมูลที่ 9840 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 164

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  481021261  เฝาซี เล๊าะเหล๊ะ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021260  ผิวพรรณ โภชนกิจ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021259  ปาริชาติ แสงศรี  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021258  ปัทมา ใหม่ทอง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021255  นุชรี อินทร์ศรีพราหมณ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021254  นุชรีย์ บวชชุม  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021252  นารีมาน บากอซง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021249  ธิติ น้อยดี  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021245  ดวงธิดา จิตรบุญ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021244  ณรงค์ หลงขาว  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021243  ฐิติมา เสวาฤทธิ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021242  ฐนพล แก้วสุวรรณ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021238  ซีหร่อ อันวิเศษ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021237  ชุมพล ลาวัลแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021235  ชินพัฒน์ ขาวแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021233  จีรศักดิ์ สายนาค  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021232  จิราวัลย์ อินทร์อักษร  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021230  จริยา หมาดหมาน  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021229  คอปือเซาะ ยูโซ๊ะ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021227  กิตติพงษ์ กาญจน์สำเริง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548
  481021225  เอกชัย นวลเลื่อน  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2548
  481021224  อลีนา หลีเด  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน 2548
  481021223  วรพงศ์ พวงแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน 2548
  481021220  บัดรูดีน มะ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน 2548
  481021219  บัญชา น รังสี  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน 2548
  481021218  เนรมิต น้อยสำลี  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน 2548
  481021217  ณัฐติกานต์ อุนาพันธุ์  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน 2548
  481021215  ชาญฤทธิ์ แก้วเอียด  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน 2548
  481021214  จิรวัฒน์ มาละวรรณโณ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน 2548
  481021213  ขอลีดี นิเด็ง  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน 2548
  481021212  กิตติ สุวรรณพงษ์  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน 2548
  481021211  กรณิกา พร้อมประเสริฐ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน 2548
  481021210  เอกชัย ตาเดอิน  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2548
  481021208  อาศีละฮ์ ตันยีนายู  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2548
  481021206  หทัยชนก อุทัยขวัญแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2548
  481021205  สุพรรษา ธานีรัตน์  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2548
  481021204  สุทธินี ช่วยมณี  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2548
  481021203  สุเชษฐ์ ศรีมาลา  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2548
  481021199  ฤทัยชนก พลายชนะ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2548
  481021197  รอฮีม๊ะ ตะนิแร  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2548
  481021195  ไมมูน เจ๊ะลี  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2548
  481021188  ตอริก เฮ็งปิยา  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2548
  481021187  ไซมิง เจ๊ะมามะ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2548
  481021185  เจะอูเซ็ง อาแว  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2548
  481021184  เจนจิรา งามเพียร  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2548
  481021181  กูมัสนา ตุแวกู  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2548
  481021179  กรกมล หมัดหมัน  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2548
  481021177  ไอยูนี แวนาแว  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021176  อารียา แหละปานแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021175  อาภาวรรณ พ่อค้า  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021174  อาดีหละ เจะเมาะ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021172  อับดุลเลาะ เจ๊ะแมเร๊าะ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021170  อลิตา ยืนยง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021169  อรวัล แก้วเผือก  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021167  อมรรัตน์ ชมญาติ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021165  เสาวภา แก้วสุขใส  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021163  สุวรรณี คงดำ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021162  สุมาลี หมาดอี  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021161  สุปราณี ราหมาน  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021159  สิรินันท์ ศรีดำ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956