ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 9841 ถึงข้อมูลที่ 9900 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 165

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  481021158  สิริจันทร์ สงบ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021157  สาวิตรี อักโขมี  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021155  วิลาวรรณ เหตุมัน  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021154  วิชุตา คงโหรน  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021153  วาลีซะห์ บินมะยูโซ๊ะ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021152  วันวิสาข์ แย้มสุข  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021151  วรรณชนก เพ็ชรสิทธิ์  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021150  ไลลา นุ้ยโส๊ะ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021149  ลีซา แยนา  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021148  รุสนี ไชยมิกัน  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021145  มัสรินทร์ วิวัฒน์  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021142  พรทิพย์ ปานชู  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021141  ปวีณา สิทธิโสธา  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021138  บุษรา สิทธิฤทธิ์  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021136  นูรอ กะลูแป  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021135  นุสนีญา มรรคาเขต  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021133  นิอัสซูวัน นิมะดิง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021130  นิภา โต๊ะสาน  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021128  นิตยา มณี  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021127  นิกัซมา เจ๊ะเล๊าะ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021125  นรีรัตน์ เสียมใหม  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021124  นภาพร กวมทรัพย์  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021123  ธัญลักษณ์ อนุเปโฐ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021121  ณฐกร แสงนุ่มพงษ์  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021116  จารุณี สุวรรณมณี  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021115  จันทร์จิรา แซ่ตั่น  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021114  เครือมาศ ยงทะเล  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021113  ขวัญชนก ศรีเส้ง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021112  ขวัญจิรา หงษ์ทอง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021111  เกษรา คงยอด  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021110  เกตสิรา แซ่ก๋อง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021109  กุลธิดา ขันสุข  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021107  การีมัส นิยิ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021106  การีมะห์ เจ๊ะสาอิ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021105  กัสมา เด็นมูณี  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021103  พานิศา สรรเพชร  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2548
  481021100  อุษณีย์ รักษายศ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2548
  481021098  อาหลีม หมู่ห่ำหมัด  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2548
  481021097  อารีรัตน์ สุเหร็น  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2548
  481021096  อาฟีนี สรรเพชุดา  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2548
  481021093  อังคณา เหรียญรุ่งโรจน์  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2548
  481021092  อรอนงค์ อภิรักษ์  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2548
  481021091  อรรถกร หวั่นหนู  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2548
  481021090  อธิการ คงทอง  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2548
  481021089  สุไหลหมาน หมุดลิหมีน  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2548
  481021088  สุรชัย คงชู  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2548
  481021087  สุมลฑา รัตน์จันทร์  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2548
  481021086  สุทธิชัย สร่างโศก  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2548
  481021085  สารีนา วาจิ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2548
  481021083  สาธิต บัวดำ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2548
  481021081  สโรชา ซุ้นกิจ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2548
  481021080  พิมนณัฏฐ์ กลับดี  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2548
  481021079  ศิวรักษ์ สอนมา  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2548
  481021075  วรรณา เลิศครสาร  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2548
  481021074  วรรณภา มาเล็ก  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2548
  481021073  วนิดา รัตนรังษี  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2548
  481021072  เรวดี วิเชียรช่วง  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2548
  481021071  รอสีด๊ะ สะดียามู  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2548
  481021068  มาซีเตาะ มามะ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2548
  481021065  เฟาซียะห์ ดือราโอะ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2548
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956