ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 9901 ถึงข้อมูลที่ 9960 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 166

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  481021064  ฟาริดะ โตะทิ้ง  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2548
  481021063  พรพรรณ บุตรพุ่ม  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2548
  481021061  ปานจิตร สหสุวรรณ์  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2548
  481021057  นิติศาสตร์ โสภณรัตน์  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2548
  481021056  นิตยา กำปา  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2548
  481021055  ทิวา เหมือนทอง  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2548
  481021052  ดิเรก ดิเรกวัฒนสาร  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2548
  481021051  ชลิดา ละใบยูโส๊ะ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2548
  481021050  ชไมภรณ์ เฉลิมวรรณ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2548
  481021048  ฉวีวรรณ กลิ่นเขียว  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2548
  481021047  เจนจิรา โตะแบ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2548
  481021046  จิรารัตน์ เอียดผอม  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2548
  481021045  คูยีฮา สาและ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2548
  481021037  ฮายาตี ดือราแม  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2548
  481021032  อลิษา สาอิ  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2548
  481021031  สุวิชา ขวัญทอง  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2548
  481021022  วรรฑณี ดำคง  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2548
  481021019  มาซีเต๊าะห์ โต๊ะกาลี  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2548
  481021018  ปรารถนา เมืองแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2548
  481021015  นุรฮันนาน ยูโซะ  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2548
  481021014  นารีรัตน์ บุญรอด  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2548
  481021010  ซูฮาดา ลาเต๊ะ  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2548
  481021009  จุฑารัตน์ จันทร์วงค์  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2548
  481021008  จิราภรณ์ มณีอ่อน  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2548
  481021007  จันทิมา หมัดเหร็ม  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2548
  481021005  ขนิษฐา ยิ้มเจย  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2548
  481021002  กัญญานาถ จิสวัสดิ์  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2548
  481017172  ฮาสนะ บิลหมัด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017171  ฮัสซัลห์ หมัดอาด้ำ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017170  โอภาส เส็นเด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017169  อุษาวดี เกตุแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017167  อุทุมมา นิธิวัฒน์วรากุล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017166  อารีย์ หลีจันทร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017165  อารีตา ปกติง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017164  อาภาพร คงเรือง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017162  อัมพร จงศรีวัฒนพร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017159  อัจฉรา สายสลำ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017158  อริสลักษณ์ สิงขโรทัย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017157  อรอุมา คูนิอาจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017155  อรพินท์ สุขเจริญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017154  อรพรรณ เซ่งรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017152  อมรทิพย์ ธนอัญญาพร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017151  อนงค์ สว่างเพชร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017146  สุลิวัลย์ แก้วสุวรรณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017145  สุรีรัตน์ บุญนาโค  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017144  สุรีรัตน์ แซ่หลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017142  สุรัตดา คำชู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017141  สุรเดช ทองแกมแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017140  สุมาลี อาดหมัน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017139  สุมาลี เชิดชู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017138  สุพัตรา จันคง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017135  สุนิสา ดาเร๊ะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017133  สุทธิศักดิ์ ชัยภูมิ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017129  สุจิตรา ศิริพงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017127  สายฝน กายรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017126  สายใจ ขุนไกร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017125  สลิลยา หลีกันชะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017123  ศุภลักษณ์ ทองก้านเหลือง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017122  ศุภชัย นิมานนท์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
  481017121  ศุภชัย ทองทา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2548
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956