ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 ก.ย.60 ถึงวันที่ 3 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีรับมอบรางวัลพระราชทาน พิธีมอบรางวัล และพิธีเปิดนิทรรศการการประกวดผลงานศิลปกรรมเยาวชนทักษิณครั้งที่ ๑๕
 
     
รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานในพิธีรับมอบรางวัลพระราชทาน พิธีมอบรางวัล และพิธีเปิดนิทรรศการการประกวดผลงานศิลปกรรมเยาวชนทักษิณครั้งที่ ๑๕ จัดโดยสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ  ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับเยาวชนอายุไม่เกิน ๒๕ ปี เข้ารับมอบรางวัลพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและมอบโล่รางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณจำนวน ๓๒ รางวัลการประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ได้เริ่มจัดประกวดมาตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๔๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมเยาวชนและศิลปินในส่วนภูมิภาค เพื่อให้เกิดการพัฒนางานศิลปกรรมต่อเนื่องไปในอนาคต และเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือด้านศิลปะระหว่างสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาทางด้านศิลปะในภาคใต้ ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นการประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณครั้งที่ ๑๕ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยทักษิณ มูลนิธิทักษิณคดีศึกษา และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น ๕๔๗ ชิ้น ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับเยาวชนอายุไม่เกิน ๒๕ ปีได้แก่ นายอิซูวัน ชาลี จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานีสำหรับผลงานศิลปกรรมเยาวชนทักษิณที่ได้รับรางวัลและผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง จะจัดแสดง ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ อาคารพาไลพัฒนา สถาบันทักษิณคดีศึกษาและจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ โดยสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวันยกเว้นวันอังคาร เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.