ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 21 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2580 (แผน 20 ปี)
 
     
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา นำโดยรองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา ผศ.ดร.ศุภการ สิริไพศาล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา นายวุฒินันท์ หริรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ร่วมประชุมในโครงการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2580 (แผน 20 ปี) ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา