ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 ก.พ.61 ถึงวันที่ 31 ม.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 โครงร่างองค์กร (OP) และหมวด 7 ผลลัพธ์ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2560
 
     
วันที่ 31 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา นายวุฒินันท์ หริรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา และบุคลากรฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 โครงร่างองค์กร (OP) และหมวด 7 ผลลัพธ์ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุเมธ พีรวุฒิ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ฯ ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา